Derventski list
Konkursi

OGLAS OPŠTINSKA UPRAVA

Načelnik opštine Derventa, u skladu sa članom 9. Pravilnika o postupku javnog konkursa za raspolaganje nepokretnostima u svojini Republike Srpske i jedinica lokalne samouprave („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 20/12), članom 3. Odluke o prodaji neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta u svojini opštine Derventa u obuhvatu RP „INDUSTRIJSKA ZONA“ putem usmenog javnog nadmetanja (licitacije) i članom 3. Odluke o prodaji neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta u svojini opštine Derventa u obuhvatu RP „CENTAR ISTOK – CENTAR ZAPAD – BLOK ZAPAD“ i RP „DERVENTA –SJEVER – LUG“ putem usmenog javnog nadmetanja (licitacije), („Sl. glasnik opštine Derventa“ broj : 1/19), objavljuje

O G L A S
o prodaji nepokretnosti u svojini opštine Derventa u obuhvatu RP „INDUSTRIJSKA ZONA“, „CENTAR ISTOK – CENTAR ZAPAD – BLOK ZAPAD“ i „DERVENTA – SJEVER – LUG“
usmenim javnim nadmetanjem – licitacijom (prva licitacija)

I
Predmet prodaje su nepokretnosti – gradsko građevinsko zemljište u svojini opštine Derventa sa 1/1 dijela i to:
1. Nepokretnost koja se nalazi u obuhvatu Regulacionog plana „INDUSTRIJSKA ZONA“, upisana u Zemljišnoknjižni uložak broj 266 KO Derventa 1, po tržišnoj cijeni od 8,20 KM/m2 i to:
– Građevinska parcela označena kao k.č. broj 115/50 njiva 3. klase površine 13.110 m2 i njiva 4. klase površine 3.049 m2, ukupne površine 16.159 m2, po početnoj prodajnoj cijeni u iznosu od 132.503,80 KM.
2. Nepokretnosti koje se nalaze u obuhvatu Regulacionog plana „CENTAR ISTOK – CENTAR – ZAPAD -BLOK ZAPAD“, upisane u List nepokretnosti broj 1, KO Derventa 2, po tržišnoj cijeni od 7,80 KM/m2 i to:
2.1. Građevinska parcela označena kao k.č. broj 915/1 „ILMAN“ njiva 3. klase površine 490 m2, po početnoj prodajnoj cijeni u iznosu od 3.822,00 KM;
2.2. Građevinska parcela označena kao k.č. broj 915/2 „ILMAN“ njiva 3. klase površine 491 m2, po početnoj prodajnoj cijeni u iznosu od 3.829,80 KM;
2.3. Građevinska parcela označena kao k.č. broj 915/3 „ILMAN“ njiva 3. klase površine 490 m2, po početnoj prodajnoj cijeni u iznosu od 3.822,00 KM i
2.4. Građevinska parcela označena kao k.č. broj 915/4 „ILMAN“ njiva 3. klase površine 489 m2, po početnoj prodajnoj cijeni u iznosu od 3.814,20 KM.
3. Nepokretnosti koje se nalaze u obuhvatu „Regulacionog plana „DERVENTA – SJEVER – LUG“, upisane u Zemljišnoknjižni uložak broj 112, KO Derventa 2, po tržišnoj cijeni od 3,80 KM/m2 i to:
3.1. Građevinska parcela označena kao k.č. broj 1311/62 „LUG VELIKI“ livada 3. klase površine 569 m2, po početnoj prodajnoj cijeni u iznosu od 2.162,20 KM;
3.2. Građevinska parcela označena kao k.č. broj 1311/93 „LUG VELIKI“ pašnjak 3. klase površine 570 m2 po početnoj prodajnoj cijeni u iznosu od 2.166,00 KM;
3.3. Građevinska parcela označena kao k.č. broj 1311/94 „LUG VELIKI“ pašnjak 3. klase površine 569 m2, po početnoj prodajnoj cijeni u iznosu od 2.162,20 KM;
3.4. Građevinska parcela označena kao k.č. broj 1311/95 „LUG VELIKI“ pašnjak 3. klase površine 570 m2, po početnoj prodajnoj cijeni u iznosu od 2.166,00 KM i
3.5. Građevinska parcela označena kao k.č. broj 1311/96 „LUG VELIKI“ pašnjak 3. klase površine 559 m2, po početnoj prodajnoj cijeni u iznosu od 2.124,20 KM.

II
Prodaja nepokretnosti izvršiće se usmenim javnim nadmetanjem – licitacijom (u daljem tekstu: licitacija).
Licitacija će biti održana 19.03.2019. godine, sa početkom u 10 časova u zgradi opštine Derventa.

III
Postupak licitacije sprovešće Komisija za sprovođenje javnog nadmetanja (u daljem tekstu: Komisija), a u skladu sa odredbama Pravilnika o postupku javnog konkursa za raspolaganje nepokretnostima u svojini Republike Srpske i jedinica lokalne samouprave („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 20/12).

IV
Na nepokretnosti koje su predmet licitacije nisu uknjiženi tereti.

V
Pravo učešća na licitaciji imaju sva zainteresovana fizička i pravna lica koja po zakonu mogu steći pravo svojine na nepokretnostima koja su predmet prodaje i koja do 18.03.2019. godine do 15.30 časova, uz popunjenu PRIJAVU, dostave sljedeće:
1. Kopiju lične karte;
2. Dokaz da je izvršena uplata kaucije, odnosno da su novčana sredstva fizičkog ili pravnog lica koji se prijavljuje na licitaciju, uplaćena na račun primaoca (budžet opštine Derventa);
3. Ovjerenu pismenu punomoć ukoliko ponuđač ima punomoćnika, a za pravna lica ovjereno ovlašćenje za zastupanje pravnog lica;
4. Za pravna lica, kopiju rješenja o registraciji;
5. Kopiju tekućeg računa.
(Dokazi pod tačkom 3. mogu se dostaviti pred početak licitacije).

VI
Uplata kaucije se vrši na Jedinstveni račun trezora opštine Derventa, broj: 555-008-00252003-23, otvoren kod Nove banke a.d. Banja Luka, u iznosu od 10% od početne prodajne cijene za predmetne nepokretnosti, s tim što taj iznos ne može biti niži od 1.000 KM, niti viši od 50.000 KM.

VII
Prijave sa dokazom o izvršenoj uplati kaucije dostaviti na adresu:
Opština Derventa – načelnik opštine „Komisija za sprovođenje javnog nadmetanja“, sa naznakom – za prodaju nepokretnosti koja je predmet licitacije, Trg oslobođenja br. 3., 74400 Derventa.

VIII
Obrazac prijave na licitaciju zainteresovana lica mogu dobiti u Šalter sali opštine Derventa, na šalteru broj 6.

IX
Prva licitacija može se održati samo ako za svaku nepokretnost koja je predmet ove licitacije učestvuju najmanje dva učesnika.
Kod utvrđivanja broja učesnika licitacije utvrdiće se koja lica učestvuju u svoje ime (dokaz lična karta ili drugi identifikacioni dokument), a koja kao punomoćnici, odnosno zakonski zastupnici (punomoćnici i zakonski zastupnici dužni su priložiti potpisano ovlašćenje, ličnu kartu ili neki drugi identifikacioni dokument).

X
Sa kupcem čija je ponuda najpovoljnija, nakon pribavljenog mišljenja Pravobranilaštva Republike Srpske, zaključiće se pismeni kupoprodajni ugovor.
Kupac pored izlicitirane cijene, snosi troškove u vezi sa notarskom obradom ugovora, kao i troškove u vezi sa provođenjem promjena u katastarskom operatu, kod nadležnog organa uprave za geodetske i imovinsko – pravne poslove.

XI
Konačnu kupoprodajnu cijenu kupljene nepokretnosti, kupac je dužan uplatiti u roku od 7 dana od dana licitacije.
Predaja kupcu u posjed kupljene nepokretnosti izvršiće se u roku od 7 dana od dana notarske obrade ugovora.

XII
Učesnik licitacije koji je stekao uslove za zaključenje ugovora, a odustane od zaključenja kupoprodajnog ugovora, gubi pravo na povraćaj položene kaucije.
Učesnik licitacije koji ne stekne uslove za zaključenje ugovora ima pravo na povraćaj položene kaucije.

XIII
Oglas o licitaciji biće objavljen u Derventskom listu u izdanju od 28.02.2019. godine, na „K3“ Prnjavor, te na oglasnoj tabli i internet stranici opštine Derventa.

XIV
O vremenu i načinu razgledanja nepokretnosti i uvid u dokumentaciju o nepokretnosti koja je predmet prodaje (zemljišnoknjižni, katastarski i drugi podaci), kao i druge informacije zainteresovana lica mogu dobiti u Odjeljenju za prostorno uređenje opštine Derventa (kancelarija broj 23), svakim radnim danom u periodu od 8 do 14 časova, ili na brojeve telefona: 053/315-171, 053/315-172.

Broj: 02-475-118/18
Datum: 25.02.2019. godine

NAČELNIK OPŠTINE
Milorad Simić

SLIČNI ARTIKLI

KOMUNALAC LICITACIJA

Derventski List

OBAVJEŠTENJE BORCI

Derventski List

JAVNI KONKURS – “KOLOR-B”

Derventski List