Derventski list
Konkursi

KONKURS GERONTOLOŠKI CENTAR

Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 41/03), člana 21. i 22. Statuta JU Gerontološki centar Derventa, broj: 45-6/16 od 29.6.2016 i člana 1. Odluke o raspisivanju Javnog konkursa za izbor i imenovanje tri člana Upravnog odbora Javne ustanove Gerontološki centar Derventa („Službeni glasnik opštine Derventa“, broj 11/19), Skupština opštine Derventa raspisuje

J A V N I   K O N K U R S
za izbor i imenovanje tri člana Upravnog odbora Javne ustanove Gerontološki centar Derventa

I

Skupština opštine Derventa raspisuje Javni konkurs za izbor i imenovanje tri člana Upravnog odbora Javne ustanove Gerontološki centar Derventa.

II

Opis poslova Upravnog odbora:

Upravni odbor javne ustanove: donosi statut i ostala opšta akta, odlučuje o poslovanju, razmatra i usvaja izvještaj o poslovanju i godišnji obračun, donosi program rada i finansijski plan, odlučuje o korišćenju sredstava u skladu sa zakonom i statutom, odlučuje o nabaci osnovnih sredstava, utvrđuje cijene usluga koje Gerontološki centar pruža korisnicima, odlučuje o izgradnji i adaptaciji objekata Gerontološkog centra, o investicionim ulaganjima u objekte i opremu, odlučuje o otpisu nenaplativih i zastarjelih potraživanja, odlučuje u drugom stepenu po prigovorima radnika, odlučuje o osiguranju imovine i kolektivnom osiguranju radnika, imenuje komisije i druga radna tijela po potrebi i obavlja druge poslove u skladu sa aktom o osnivanju, zakonom i statutom.

III

Mandat
Članovi Upravnog odbora se imenuju na mandatni period od 4 ( četiri ) godine sa mogućnošću ponovnog izbora.

IV

Kandidati treba da ispunjavaju opšte i posebne uslove
a) Opšti uslovi za kandidate za članove Upravnog odbora su:
– da su državljani RS ili BiH;
– da su stariji od 18 godina;
– da nisu osuđivani za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivična djela koja ih čini nepodobnim za obavljanje traženih poslova;
– da nisu otpušteni iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Republici Srpskoj u periodu od tri godine prije dana objavljivanja upražnjene pozicije;
– da ne služe kaznu izrečenu od Međunarodnog suda za bivšu Jugoslaviju i da nisu pod optužnicom tog suda, a da se nisu povinovali nalogu da se pojave pred Sudom ( Član IX 1. Ustava BiH);
b) Posebni uslovi i kriterijumi za članove Upravnog odbora su:
– završen I ciklus studijskog programa ili ekvivalent, odnosno visoka ili viša stručna sprema;
– najmanje jedna (1) godina radnog iskustva u struci;
– poznavanje djelatnosti kojom se bavi ustanova;
– poznavanje sadržaja i načina rada organa upravljanja.

Pod radnim iskustvom u struci od najmanje jedne godine podrazumijeva se radno iskustvo nakon sticanja stepena stručne spreme iz poglavlja IV tačka b. alineja 1.

V

Potrebna dokumenta

Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova :
– ovjerenu kopiju diplome;
– dokaz o radnom iskustvu u struci;
– biografiju o kretanju u službi;
– uvjerenje da nisu osuđivani za krivično djelo (za kandidate rođene u Republici Srpskoj uvjerenje će se pribaviti službenim putem);
– potpisane i ovjerene izjave o ispunjavanju uslova iz poglavlja IV, pod a) alineja 4. i 5. ovog konkursa;
– kandidati mogu priložiti i druga dokumenta kojima dokazuju ispunjavanje potrebnih uslova.
Dokumenti kojima se dokazuje ispunjavanje opštih i posebnih uslova dostavljaju se u originalu ili ovjerenoj fotokopiji, a dokumenti iz poglavlja IV pod a) alineja 4. i 5. ne mogu biti stariji od šest mjeseci.
Sa svim kandidatima koji uđu u uži izbor, Komisija za izbor će obaviti intervju, o čemu će kandidati biti blagovremeno obaviješteni.

VI

Sukob interesa
Kandidati ne mogu obavljati dužnosti, aktivnosti ili biti na položaju koji dovodi do sukoba interesa, kako je propisano odredbama Zakona o sprečavanju sukoba interesa u organima vlasti Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 73/08 i 52/14), Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 41/03), kao i drugim zakonima koji regulišu sukob interesa i nespojivosti funkcija.
Kandidati ne mogu biti lica koja su na funkciji u političkoj stranci.

 

VII

 

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana posljednjeg objavljivanja konkursa u jednom o javnih glasila iz poglavlja VIII ovog konkursa.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.
Prijave sa potrebnim dokumentima mogu se dostaviti lično u šalter salu Opštinske uprave Opštine Derventa ili putem pošte na adresu: Skupština opštine Derventa, Trg oslobođenja broj 3, 74400 Derventa, sa naznakom „Komisija za izbor po javnom konkursu za imenovanja u Javnoj ustanovi Gerontološki centar Derventa“

 

VIII

 

Javni konkurs će biti objavljen u „Službenom glasniku Republike Srpske“, dnevnom listu Glas Srpske i Derventskom listu.

PREDSJEDNIK
SKUPŠTINE OPŠTINE

Marijan Kljajić

SLIČNI ARTIKLI

JAVNI KONKURS – PRIPRAVNICI

Derventski List

IZVJEŠTAJ MATIČNE SLUŽBE

Derventski List

PONOVLJENA LICITACIJA

Derventski List