Derventski list
Konkursi

NAREDBA DERATIZACIJA

OPŠTINSKA
UPRAVA DERVENTA

Na osnovu člana 3. stav 1. a u vezi sa članom 15. stav 4. i 5. Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 90/17), člana 82. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16 i 36/19) i člana 89. stav 3. Statuta opštine Derventa („Službeni glasnik opštine Derventa“, broj 7/17), načelnik opštine Derventa, donosi

N A R E D B U
o provođenju proljećne faze sistematske deratizacije na području opštine Derventa u 2020. godini

Član 1.

Uvodi se obavezna proljećna faza sistematske deratizacije na području opštine Derventa radi osiguranja zdravlja ljudi, uklanjanja izvora oboljenja od zaraznih bolesti i smanjenja mogućnosti njihovog prenošenja, te radi suzbijanja uzroka bolesti saniranjem sredine i unapređenjem higijenskih uslova život.

Član 2.

Opšta sistematska deratizacija treba da se provede u periodu od 13. maja do 30. maja 2020. godine.

Član 3.

Obaveznu sistematsku deratizaciju provešće „DEZINSEKCIJA“ doo Bijeljina.

Član 4.

(1) Izvođač deratizacije dužan je na vrijeme obavijestiti građane i ostale subjekte obveznike ove mjere o vremenu i načinu sprovođenja deratizacije i izdati uputstva o opštim i posebnim mjerama opreza i sigurnosti za zaštitu građana i radnika izvođača deratizacije, kao i domaćih životinja;
(2) Uputstva trebaju sadržavati takođe i odredbe o osposobljavanju terena za obavljanje deratizacije, a naročito otklanjanje smeća i ostalog otpada.

Član 5.

Proljećna sistematska deratizacija obuhvatiće:
1) Javne površine, groblja, kanalizacione šahtove, gradsku deponiju smeća u Polju, ruševne i napuštene objekte na području grada i prigradskih naselja;
2) Otvorene vodotoke Derventskog potoka, potoka Gakovac i korita rijeke Ukrine u gradskoj zoni;
3) Zgrade Opštinske uprave i Opštinske organizacije Crvenog krsta;
4) Školske i predškolske ustanove i prostorije Narodne biblioteke „Branko Radičević“;
5) Zajedničke prostorije stambenih zgrada kolektivnog stanovanja;
6) Trgovinske, ugostiteljske i zanatske radnje, proizvodne pogone, skladišta hrane i poljoprivrednih proizvoda, mlinove, klaonice i druge poslovne objekte.

Član 6.

(1) Troškovi izvođenja sistematske deratizacije iz prethodnog člana Naredbe stav 1. tačke 1., 2., 3. i 4. padaju na teret izdvojenih sredstava u budžetu opštine Derventa;
(2) Troškovi deratizacije zajedničkih prostorija stambenih zgrada padaju na teret zajednice koja upravlja zgradom (Zajednica etažnih vlasnika);
(3) Troškovi deratizacije objekata iz člana 5. tačke 6. Naredbe padaju na teret vlasnika, odnosno korisnika objekata i subjekata koji upravljaju i održavaju iste, a koji su obavezni provesti deratizaciju u periodu navedenom u članu 2. Naredbe.

Član 7.

Nadzor nad primjenom ove Naredbe vršiće lice koje načelnik opštine posebnim rješenjem imenuje, koji će u slučaju nepridržavanja iste postupiti u skladu sa odredbama člana 59. stav 1. tačka 6) Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 90/17).

Član 8
Ovu naredbu objaviti u „Službenom glasniku opštine Derventa“.

NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02-022-66/20                                                                                                          Milorad Simić
Datum: 04. maj 2020. godine

SLIČNI ARTIKLI

KONKURS – KLUB ZA DJECU “VUČKO”

Derventski List

OBAVJEŠTENJE AMBROZIJA

Derventski List

SRD “UKRINA”

Derventski List