Derventski list
Konkursi

KONKURS OPŠTINSKA UPRAVA

OPŠTINA DERVENTA
NAČELNIK OPŠTINE

Načelnik opštine Derventa na osnovu člana 77. i 78. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) člana 7. stav 2. Pravilnika o jedinstvenim procedurama za popunjavanje upražnjenih radnih mjesta u gradskoj odnosno opštinskoj upravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 42/17) raspisuje

JAVNI KONKURS
za popunjavanje upražnjenog radnog mjesta u statusu službenika u Opštinskoj upravi Derventa

I
U Opštinsku upravu Derventa prima se u radni odnos, na neodređeno vrijeme, u statusu službenika:
1. U Stručnoj službi načelnika opštine:
– Stručni savjetnik za javne nabavke i urbanističko-građevinske poslove za načelnika opštine …………………………………….. jedan izvršilac

Kategorija radnog mjesta – treća, zvanje službenika – ne razvrstava se.

II
OPIS POSLOVA
Opis poslova koje obavlja Stručni savjetnik za javne nabavke i urbanističko-građevinske poslove za načelnika opštine:
– koordinira postupke svih javnih nabavki;
– učestvuje u pripremi, izradi i koordinaciji pri izradi plana kapitalnih investicija i strategiji razvoja opštine za ukupne infrastrukturne kapacitete i druge objekte u vlasništvu opštine i od opšteg interesa za opštinu;
– prati realizaciju izrade investiciono – tehničke dokumentacije i investiciono – tehničkih projekata iz plana kapitalnih ulaganja;
– učestvuje u radu priprema smjernica i projektnih zadataka za izradu tehničke dokumentacije za projekte iz plana kapitalnih ulaganja;
– po potrebi obavlja stručni tehnički nadzor prilikom gradnje i realizacije objekata iz plana kapitalnih investicija i koordinaciju sa nadzornim organima;
– priprema tehničke specifikacije za tendersku dokumentaciju javnih nabavki za infrastrukturne projekte koji su predviđeni planom kapitalnih ulaganja;
– prati izradu projektno – tehničke dokumentacije investicija i projekata modernizacije infrastrukturnih i drugih objekata koji su od opšteg interesa i u interesu opštine;
– daje prijedloge za kvalifikacione uslove i ostale tehničke uslove prilikom raspisivanja nabavki za infrastrukturne projekte predviđene planom kapitalnih ulaganja;
– daje stručna mišljenja u poslovima tehničke i imovinsko – pravne prirode od interesa za opštinu kao tehnička podrška;
– obavlja i druge poslove po nalogu načelnika.

III
OPŠTI USLOVI

– da je državljanin Republike Srpske, odnosno BiH;
– da je stariji od 18 godina;
– da ima opštu zdravstvenu sposobnost;
– da nije osuđen za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u gradskoj, odnosno opštinskoj upravi;
– da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH tri godine prije objavljivanja konkursa;
– da nije u sukobu interesa, odnosno da ne obavlja dužnost koja je nespojiva sa dužnošću službenika u gradskoj, odnosno opštinskoj upravi.

IV
POSEBNI USLOVI

Pored opštih uslova iz poglavlja III ovog javnog konkursa posebni uslovi su:
VSS, građevinski fakultet ili prvi ciklus studija sa najmanje 240 ESTS bodova – diplomirani inženjer građevinarstva, licenca izdata od nadležnog organa za obavljanje poslova izrade tehničke dokumentacije i nadzora nad građenjem.
Potrebno radno iskustvo od najmanje pet godina u traženom stepenu obrazovanja u organima uprave, položen stručni ispit za rad u opštinskoj upravi i poznavanje rada na računaru.

V
POTREBNA DOKUMENTA

Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni priložiti fotokopije dokaza o ispunjavanju posebnih uslova, kako slijedi:
1. diploma o završenoj visokoj stručnoj spremi (kandidat koji je visoko obrazovanje stekao po Bolonjskom sistemu studiranja uz diplomu dostavlja i dodatak diplomi u skladu sa odredbama propisa iz oblasti visokog obrazovanja);
2. uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u opštinskoj upravi, odnosno izjava kojom se kandidat obavezuje da će u roku od šest mjeseci položiti stručni ispit ukoliko bude zaposlen ili rješenje o oslobađanju od obaveze polaganja stručnog ispita za rad u upravi u skladu sa Uredbom o stručnom ispitu za rad u upravi Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 68/11, 85//11 i 7/15);
3. isprava kojom se dokazuje radno iskustvo od najmanje pet godina u traženom stepenu obrazovanja u organima uprave (potvrda, rješenje ili drugi akt iz kojeg se vidi na kojim poslovima sa kojom stručnom spremom i u kojem periodu je stečeno radno iskustvo);
4. licenca izdata od nadležnog organa za obavljanje poslova izrade tehničke dokumentacije i nadzora nad građenjem.

Kao dokaz o ispunjavanju opštih uslova kandidat prilaže:
– fotokopiju uvjerenja o državljanstvu Republike Srpske, odnosno BiH;
– fotokopiju lične karte;
Sastavni dio prijave na javni konkurs je i izjava da kandidat:
a) nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u opštinskoj upravi jedinice lokalne samouprave;
b) nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH, tri godine prije objavljivanja konkursa;
v) ne postoji nespojivost u skladu sa članovima od 43. do 47. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) .
Ispunjenost drugih uslova navedenih u javnom konkursu kandidati dokazuju izjavom koja je sastavni dio obrasca prijave na konkurs.
Sa svim kandidatima koji budu ispunjavali uslove Komisija za sprovođenje javnog konkursa za prijem službenika obaviće intervju o čemu će kandidati biti blagovremeno obaviješteni.
Ukoliko više kandidata na rang – listi ima isti broj bodova prednost će imati kandidat koji ima status člana porodice poginulog borca, ratnog vojnog invalida i borca, kako je propisano članovima 36. 54. i 73. Zakona o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 134/11, 9/12, 40/12 i 18/15). Da bi ostvarili navedene prednosti kandidati su dužni da prilože odgovarajući dokaz o ispunjavanju uslova 30. 39. i 60. navedenog zakona.
Prvorangirani kandidat po prijedlogu komisije dužan je u roku od sedam dana od dana prijema obavještenja komisije dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova u originalu ili ovjerenoj fotokopiji kao i ovjerene izjave:
a) da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u opštinskoj upravi jedinice lokalne samouprave;
b) da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH, tri godine prije objavljivanja konkursa;
v) da ne postoji nespojivost u skladu sa članovima od 43. do 47. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i
g) uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti.
Ako prvorangirani kandidat ne dostavi dokaze u propisanom roku ili ako na osnovu dostavljenih dokaza komisija utvrdi da kandidat ne ispunjava opšte ili posebne uslove pozvaće sljedećeg kandidata po broju osvojenih bodova sa rang – liste uspješnih kandidata da dostavi tražene dokaze.
VI
ROK ZA PODNOŠENjE PRIJAVE
Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objavljivanja konkursa.
Prijava za učešće na javnom konkursu podnosi se na propisanom obrascu koji se može preuzeti u Opštinskoj upravi Derventa – šalter sala ili na stranici Opštinske uprave Derventa www.derventa.ba.
Sve rubrike u prijavnom obrascu moraju biti čitko popunjene uz obavezan svojeručni potpis. Neblagovremene, nepotpune, nedopuštene i nerazumljive prijave biće odbačene.
Prijave se mogu dostaviti lično (prijemna kancelarija) ili putem pošte na adresu: opština Derventa – načelnik opštine – Trg oslobođenja 3 Derventa, sa naznakom – PRIJAVA NA JAVNI KONKURS ZA POPUNjAVANjE UPRAŽNjENOG RADNOG MJESTA U STATUSU SLUŽBENIKA U OPŠTINSKOJ UPRAVI DERVENTA.
Javni konkurs biće objavljen u dnevnom listu „Glas Srpske“ i u „Službenom glasniku Republike Srpske“
Ako konkurs ne bude objavljen istovremeno rok će se računati od dana posljednjeg objavljivanja. Javni konkurs biće objavljen i u Derventskom listu i na zvaničnoj internet stranici opštine Derventa, ali se te objave neće računati u rokove za prijavljivanje na konkurs.
Kontakt osoba: Nada Đurić, tel. broj: 053/315-107

Broj: 02-120-19/20                                                                                                        NAČELNIK OPŠTINE
Datum: 22. jun 2020. godine                                                                                            Milorad Simić

SLIČNI ARTIKLI

LOVAČKO UDRUŽENJE “MOTAJICA”

Derventski List

OBAVJEŠTENJE PŠENICA

Derventski List

JAVNI KONKURS- Dom zdravlja Derventa

Дервентски лист