Derventski list
  • Home
  • Konkursi
  • NOVA NAREDBA O REGULISANJU
    RADA NA PODRUČJU OPŠTINE
Konkursi

NOVA NAREDBA O REGULISANJU
RADA NA PODRUČJU OPŠTINE

OPŠTINA DERVENTA
NAČELNIK OPŠTINE

Na osnovu člana 22. Zakona o zaštiti i spasavanju u vanrednim situacijama („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 121/12 i 46/17), člana 43. Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 90/17), Odluke o proglašenju vanredne situacije u Republici Srpskoj („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 25/20), člana 59. i 82. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Reublike Srske“, broj 97/16 i 36/19), člana 4. Odluke o organizaciji i funkcionisanju civilne zaštite u oblasti zaštite i spasavanja na teritoriji Opštine Derventa („Službeni glasnik opštine Derventa“, broj 4/18), člana 89. stav 3. Statuta opštine Derventa („Službeni glasnik opštine Derventa“, broj 7/17), Zaključka o obaveznom sprovođenju mjera za reagovanje na pojavu bolesti izazvane novim virusom korona (KOVID-19) u Republici Srpskoj, broj: 45-1/20 od 23. juna 2020. godine, i Zaključka o izmjeni Zaključka o obaveznom sprovođenju mjera za reagovanje na pojavu bolesti izazvane novim virusom korona (KOVID-19) u Republici Srpskoj, broj: 46-2/20 od 29. jun 2020. godine, na prijedlog Opštinskog štaba za vanredne situacije, načelnik opštine Derventa, donosi

NAREDBU
o izmjeni Naredbe o regulisanju rada trgovinskih i drugih objekata na teritoriji opštine Derventa

1. U Naredbi o regulisanju rada trgovinskih i drugih objekata na teritoriji opštine Derventa, broj: 02-140-25/20 od 24. juna 2020. godine, u tački 4. riječi: „Do 30. juna 2020. godine“, zamjenjuju se riječima: „Do 6. jula 2020. godine“.

2. Ova Naredba stupa na snagu danom donošenja i biće objav ljena u „Službenom glasniku opštine Derventa“.

Broj: 02-140-26/20                                                                                           NAČELNIK OPŠTINE
Datum: 2. jul 2020. godine                                                                                    Milorad Simić

 

SLIČNI ARTIKLI

JAVNI KONKURS – STIPENDIJE

Derventski List

KONKURS – KOLOR B

Derventski List

OBAVJEŠTENJE – UPIS PRVAČIĆA

Derventski List