Derventski list
Konkursi

KOMUNALAC – LICITACIJA

„KOMUNALAC“
a.d. Derventa

Na osnovu odluke Nadzornog odbora „Komunalac“ a.d. Derventa br. 548/20 od 15. jula 2020. godine direktor društva objavljuje:

O G L A S
o prodaji dijela osnovnih sredstava

I. Predmet prodaje
Putem usmenog javnog nadmetanja (licitacije) obaviće se prodaja osnovnih sredstava u vlasništvu „Komunalac“ a.d. Derventa sa sljedećim karekteristikama:
1. Putnički automobil marke „HYUNDAI“, godina proizvodnje 2001, u ispravnom stanju. Početna prodajna cijena bez PDV-a iznosi 1.500,00 KM;
2. Teretno vozilo marke „RENAULT“, godina proizvodnje 1998, u neispravnom stanju, početna prodajna cijena bez PDV-a iznosi 500,00 KM;
3. Putnički automobil marke „CITROEN“, godina proizvodnje 1994, u ispravnom stanju, početna prodajna cijena bez PDV-a iznosi 400,00 KM;
4. Kosilica parkovska marke „Villager“, u ispravnom stanju, početna prodajna cijena bez PDV-a iznosi 50,00 KM;
5. Cisterna plastična zapremine 1.000 litara, u ispravnom stanju, početna prodajna cijena bez PDV-a iznosi 70,00 KM;
6. Cisterna limena za gorivo zapremine 2.000 litara, u ispravnom stanju, početna prodajna cijena bez PDV-a iznosi 300,00 KM;
7. Cisterna limena za gorivo zapremine 2.000 litara, u ispravnom stanju, početna prodajna cijena bez PDV-a iznosi 300,00 KM.

II. Pravo učešća
Pravo učešća u licitaciji imaju pravna i fizička lica koja u utvrđenom roku prilože prijavu (obrazac prijave se nalazi u šalter sali „Komunalac“ a.d. Derventa) i dokaz o uplati kaucije (uplata kaucije se može izvršiti na blagajni „Komunalac“ a.d. Derventa) u iznosu od deset odsto početne prodajne cijene bez PDV-a za svako osnovno sredstvo za koje se prijavljuju, na dan održavanja licitacije 7. avgusta 2020.godine u vremenu od 11 do 11.45 časova u šalter sali „Komunalac“ a.d. Derventa.

III. Pregled osnovnih sredstava
Sva zainteresovana lica mogu pregledati osnovna sredstava koja su predmet licitacije svakim radnim danom od dana objavljivalja oglasa o licitaciji do 7. avgusta 2020.godine u periodu od osam do 12 časova. Kontakt osoba Mirko Veselinović, broj telefona 065/441-456. Osnovna sredstva se prodaju u viđenom stanju i naknadne reklamacije se neće uvažiti.

IV. Vrijeme i mjesto održavanja licitacije
Usmeno javno nadmetanje (licitacija) održaće se 7. avgusta 2020.godine u 12 časova u prostorijama uprave „Komunalac“ a.d. Derventa, Ulica Njegoševa br. 1. Početne licitacione cijene za svako osnovno sredstvo su iskazane u stavci I. Predmet prodaje.

IV. Sadržaj prijave (dokumentacija za učešće)
Ponuda treba da sadrži sljedeće:
– Popunjen obrazac prijave sa fotokopijom lične karte (za fizička lica) i fotokopiju rješenja o upisu u sudski registar (za pravna lica);
– Dokaz o izvršenoj uplati kaucije (izdaje se na blagajni „Komunalac“ a.d. Derventa prilikom uplate kaucije).
Prijava mora biti potpisana od strane podnosioca, a za pravno lice i ovjerena pečatom pravnog lica

VI. Tok licitacije
– Registracija ponuđača – provjera identiteta podnosioca ponude, zakonskog zastupnika ili punomoćnika;
– Saopštenje pravila licitacije;
– Prva ponuđena cijena mora biti viša od početne prodajne cijene;
– Najmanje povećanje licitiranog iznosa je deset KM.

VII. Obaveze kupca
Kupac je dužan za kupljeno osnovno sredstvo uplatiti puni iznos u korist „Komunalac“ a.d. Derventa, na žiro račun broj 5620050000044482 kod NLB Razvojne banke a.d. u roku od osam (osam) dana od dana izdavanja fakture. U cijenu će biti uračunat iznos uplaćene kaucije od deset odsto. Osnovno sredstvo se preuzima u viđenom stanju u roku od tri dana od dana uplate cijene. Ako kupac odustane od kupovine nakon što je njegova ponuda prihvaćena ili ukoliko nakon zaključenja ugovora kupac odustane od njegove realizacije, uplaćena kaucija od deset odsto neće biti vraćena, a „Komunalac“ a.d. Derventa zadržava pravo dodijeliti ugovor prvom sljedećem ponuđaču sa rang – liste ponuđača.

VIII. Dodatne informacije
Svim učesnicima u licitaciji koji ne budu izabrani kao najpovoljniji ponuđači, kaucija će biti vraćena, bez prava na kamatu i druge naknade, u roku od deset dana od dana održavanja licitacije.
Ovaj oglas za prodaju biće objavljen u Derventskom listu, oglasnoj tabli „Komunalac“ a.d. Derventa i zvaničnoj internet stranici društva www.komunalacderventa.ba
Tekst ovog javnog oglasa zainteresovana lica mogu preuzeti na protokolu „Komunalac“ a.d. Derventa.

Direktor
Denis Pijetlović

SLIČNI ARTIKLI

Konkurs za izbor direktora
“Derventskog lista i Radio Dervente”

Derventski List

OBAVJEŠTENJE – ZEMLJIŠTE

Derventski List

OBAVJEŠTENJE VOĆE

Derventski List