Derventski list
Konkursi

LICITACIJA ZA ZAKUP
OPŠTINSKIH PROSTORIJA

OPŠTINSKA UPRAVA
NAČELNIK OPŠTINE

Na osnovu člana 2. stav 1. Odluke o izdavanju u zakup poslovnog prostora putem javnog oglašavanja („Službeni glasnik opštine Derventa“, broj 9/20) i člana 6. Pravilnika o postupku javnog nadmetanja za prodaju nepokretnosti u društvenoj svojini („Službeni list SR BiH“, broj 28/79), načelnik opštine Derventa objavljuje

JAVNU LICITACIJU
za dodjelu u zakup poslovnog prostora u Ulici Stevana Nemanje

I
Opština Derventa daje u zakup poslovni prostor u Ulici Stevana Nemanje broj 25, ukupne površine 104 m2 u zgradi izgrađenoj na k.č. 2176/1 k.o. Derventa 1, upisanoj u PL broj 3737 vlasništvo opštine Derventa sa dijelom 1/1.

II
Postupak javne licitacije vršiće se pribavljanjem pismenih ponuda.

III

Početna minimalna cijena mjesečne zakupnine poslovnog prostora iznosi 365,04 KM sa uračunatim PDV-om.

IV

Pravo učešća na licitaciji imaju sva zainteresovana lica koja uz ponudu dostave dokaz o položenoj kauciji koja iznosi deset odsto od početne mjesečne zakupnine poslovnog prostora i kopiju poslovnog računa.
Uplata kaucije se vrši na Jedinstveni račun trezora opštine Derventa, broj 5550080025200323, otvoren kod Nove banke a.d. Banjaluka.

V

Rok za dostavljanje ponuda je do 11. avgusta 2020. godine do 12 časova.
Ponude se dostavljaju u zatvorenoj koverti putem pošte ili u šalter sali opštine, na adresu: Opština Derventa – načelnik opštine, Komisija za sprovođenje postupka javne licitacije za dodjelu u zakup poslovnog prostora u Ulici Stevana Nemanje putem javnog oglašavanja, Trg oslobođenja broj 3, sa jasnom naznakom: „PONUDA ZA ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA U ULICI STEVANA NEMANjE“ – NE OTVARAJ.

VI

Javno otvaranje blagovremeno prispjelih ponuda obaviće komisija 11. avgusta 2020. godine u 13 časova u konferencijskoj sali opštine Derventa.
Ponude koje stignu poslije ovog roka smatraće se neblagovremenim i neće biti razmatrane.
Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača donosi Komisija u roku od sedam dana od otvaranja ponuda, nakon čega će u pismenoj formi obavijestiti sve učesnike.

VII

Sa najpovoljnijim ponuđačem načelnik opštine će zaključiti ugovor o zakupu poslovnog prostora na period od pet godina.
Ugovorom o zakupu regulisaće se ugovorni odnosi između ugovarača.
VIII

Učesnik licitacije koji je stekao uslove za zaključenje ugovora o zakupu, a odustane od zaključenja ugovora, gubi pravo na vraćanje kaucije.
Učesnik licitacije koji ne stekne uslove za zaključenje ugovora ima pravo na vraćanje uplaćene kaucije.

IX

Oglas o javnoj licitaciji biće objavljen u Derventskom listu, na internet stranici opštine Derventa i na oglasnoj tabli opštine.
X

Detaljnije informacije zainteresovana pravna lica mogu dobiti u Odjeljenju za stambeno-komunalne poslove svakim radnim danom od 7.30 do 15.30 časova ili na broj telefona: 053/ 315-142.

Broj: 02-374-55/20 NAČELNIK OPŠTINE
Datum: 14. jul 2020. godine Milorad Simić

SLIČNI ARTIKLI

BRAĆA ĐUKIĆ – OGLAS

Derventski List

JAVNI KONKURS – JU „Centar za socijalni rad Derventa“, Derventa

Дервентски лист

OBAVJEŠTENJE POPLAVA

Derventski List