Derventski list
Konkursi

KOMUNALAC LICITACIJA

Datum: 14. septembar 2020.godine

Na osnovu odluke Nadzornog odbora „Komunalca“ a.d. Derventa br. 743/20 od 14. septembra 2020.godine direktor društva objavljuje

O G L A S
o drugoj prodaji dijela osnovnih sredstava

I
Predmet prodaje

Putem usmenog javnog nadmetanja (licitacije) izvršiće se druga prodaja osnovnih sredstava u vlasništvu „Komunalac“ a.d. Derventa sa sljedećim karekteristikama:

1. Putnički automobil marke „HYUNDAI“, godina proizvodnje 2001, u ispravnom stanju, početna prodajna cijena bez PDV-a iznosi 1.500,00 KM.
2. Teretno vozilo marke „RENAULT“, godina proizvodnje 1998, u neispravnom stanju, početna prodajna cijena bez PDV-a iznosi 500,00 KM.
3. Putnički automobil marke „CITROEN“, godina proizvodnje 1994, u ispravnom stanju, početna prodajna cijena bez PDV-a iznosi 400,00 KM.
4. Kosilica parkovska marke Villager, u ispravnom stanju, početna prodajna cijena bez PDV-a iznosi 50,00 KM.
5. Cisterna plastična, zapremine 1.000 litara, u ispravnom stanju, početna prodajna cijena bez PDV-a iznosi 70,00 KM.
6. Cisterna limena za gorivo, zapremine 2.000 litara, u ispravnom stanju, početna prodajna cijena bez PDV-a iznosi 300,00 KM.
7. Cisterna limena za gorivo, zapremine 2.000 litara, u ispravnom stanju, početna prodajna cijena bez PDV-a iznosi 300,00 KM.

II
Pravo učešća

Pravo učešća u licitaciji imaju pravna i fizička lica koja u utvrđenom roku prilože prijavu (obrazac prijave se nalazi u šalter sali „Komunalac“ a.d. Derventa) i dokaz o uplati kaucije (kaucija se može uplatiti na blagajni „Komunalca“ a.d. Derventa) u iznosu od deset odsto početne prodajne cijene bez PDV-a za svako osnovno sredstvo za koje se prijavljuju, na dan održavanja licitacije 2. oktobar 2020.godine u vremenu od 11 do 11.45 časova u šalter sali „Komunalca“ a.d. Derventa

III
Pregled osnovnih sredstava

Sva zainteresovana lica mogu pregledati osnovna sredstva koja su predmet licitacije svakim radnim danom od dana objavljivalja oglasa o licitaciji do 2. oktobra 2020. godine u periodu od osam do 12 časova. Kontakt osoba je Mirko Veselinović, broj telefona 065/441-456. Osnovna sredstva se prodaju u viđenom stanju i naknadne reklamacije se neće uvažiti.

IV
Vrijeme i mjesto održavanja licitacije

Usmeno javno nadmetanje (licitacija) održaće se 2. oktobra 2020.godine u 12 časova u prostorijama uprave „Komunalac“ a.d. Derventa Ulica Njegoševa br. 1. Početne licitacione cijene za svako osnovno sredstvo sa iskazane u stavci I Predmet prodaje.

V
Sadržaj prijave (Dokumentacija za učešće)

Ponuda treba da sadrži sljedeće:
– Popunjen obrazac prijave sa fotokopijom lične karte (za fizička lica) i fotokopija rješenja o upisu u sudski registar (za pravna lica);
– Dokaz o izvršenoj uplati kaucije (izdaje se na blagajni „Komunalac“ a.d. Derventa prilikom uplate kaucije);
Prijava mora biti potpisana od strane podnosioca, a za pravno lice i ovjerena pečatom pravnog lica

VI
Tok licitacije

– Registracija ponuđača – provjera identiteta podnosioca ponude, zakonskog zastupnika ili punomoćnika;
– Saopštenje pravila licitacije;
– Prva ponuđena cijena mora biti viša od početne prodajne cijene;
– Najmanje povećanje licitiranog iznosa je deset KM.

VII
Obaveze kupca

Kupac je dužan za kupljeno osnovno sredstvo uplatiti puni iznos u korist „Komunalca“ a.d. Derventa, na žiro -račun broj 5620050000044482 kod NLB Razvojne banke u roku od osam dana od dana izdavanja fakture. U cijenu će biti uračunat iznos uplaćene kaucije od deset odsto Osnovno sredstvo se preuzima u viđenom stanju u roku od tri dana od dana uplate cijene. Ako kupac odustane od kupovine nakon što je njegova ponuda prihvaćena ili ukoliko nakon zaključenja ugovora kupac odustane od njegove realizacije, uplaćena kaucija od deset odsto neće biti vraćena, a „Komunalac“ a.d. Derventa zadržava pravo da dodijeli ugovor prvom sljedećem ponuđaču sa rang – liste ponuđača.

VIII
Dodatne informacije

Svim učesnicima u licitaciji, koji ne budu izabrani kao najpovoljniji ponuđač, kaucija će biti vraćena, bez prava na kamatu i druge naknade, u roku od deset dana od dana održavanja licitacije.
Ovaj oglas biće objavljen u Derventskom listu, oglasnoj tabli „Komunalac“ a.d. Derventa i zvaničnoj internet stranici društva www.komunalacderventa.ba
Tekst ovog javnog oglasa zainteresovana lica mogu preuzeti na protokolu „Komunalca“.

Direktor
Denis Pijetlović

SLIČNI ARTIKLI

OGLAS

Derventski List

KONKURS – VENETO

Derventski List

PRAVILNIK O PODSTICAJIMA U POLJOPRIVREDI

Derventski List