Derventski list
Konkursi

KONKURS CENTAR ZA SOCIJALNI RAD

OPŠTINA DERVENTA
SKUPŠTINA OPŠTINE

Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 41/03), člana 25. Statuta Javne ustanove Centar za socijalni rad Derventa Derventa, člana 88. stav 1. Zakona o socijalnoj zaštiti („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 37/12, 90/16, 94/19 i 42/20 – uredba) i člana 1. Odluke o raspisivanju Javnog konkursa za izbor i imenovanje jednog člana Upravnog odbora Javne ustanove „Centar za socijalni rad Derventa“ Derventa, Skupština opštine Derventa raspisuje

J A V N I  K O N K U R S
za izbor i imenovanje jednog člana Upravnog odbora Javne ustanove Centar za socijalni rad Derventa

I

Skupština opštine Derventa raspisuje Javni konkurs za izbor i imenovanje jednog člana Upravnog odbora Javne ustanove Centar za socijalni rad Derventa.

II

Opis poslova Upravnog odbora:
Upravni odbor javne ustanove donosi statut ustanove odlučuje o poslovanju ustanove, donosi program rada ustanove i plan potrebnih finansijskih sredstava, odlučuje o korišćenju sredstava u skladu sa zakonom, programom i planom, daje smjernice direktoru za ostvarivanje poslovne politike, bira predsjednika Upravnog odbora, donosi Poslovnik o radu Upravnog odbora, u oblasti radnih odnosa rješava o prigovoru radnika, stara se o poštovanju principa istinitog i objektivnog informisanja radnika, obavlja i druge poslove utvrđene zakonom i osnivačkim aktom i statutom.

III

Mandat
Član Upravnog odbora JU Centar za socijalni rad Derventa imenuje se do isteka mandata članova Upravnog odbora JU Centar za socijalni rad Derventa sa mogućnošću ponovnog izbora.

IV

Kandidati treba da ispunjavaju opšte i posebne uslove

a) Opšti uslovi za kandidate su:
– da su državljani RS ili BiH;
– da su stariji od 18 godina;
– da imaju opštu zdravstvenu sposobnost;
– da nisu osuđivani za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivična djela koja ih čini nepodobnim za obavljanje navedenih poslova;
– da nisu otpušteni iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Republici Srpskoj u periodu od tri godine prije dana objavljivanja upražnjene pozicije;
– da ne služe kaznu izrečenu od strane Međunarodnog suda za bivšu Jugoslaviju i da nisu pod optužnicom tog suda, a da se nisu povinovali nalogu da se pojave pred sudom (Član IX 1. Ustava BiH).

b) Posebni uslovi za kandidate su:
– visoka ili viša stručna prema, odnosno završen prvi ciklus studijskog programa u trajanju od najmanje tri, a najviše četiri godine i vrednuje se sa najmanje 180, odnosno 240 ESTS bodova;
– najmanje dvije godine radnog iskustva u struci;
– poznavanje problematike djelatnosti kojom se ustanova bavi;
– poznavanje sadržaja i načina rada organa upravljanja;
– dokazani rezultati rada na ranijim poslovima.
Pod radnim iskustvom u struci od najmanje dvije godine, podrazumijeva se radno iskustvo na poslovima potrebne stručne spreme poslije sticanja stepena stručne spreme iz alineje 1. ove podtačke.

V

Potrebni dokumenti
Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova:
– ovjerenu kopiju diplome;
– dokaz o radnom iskustvu u struci;
– biografiju o kretanju u službi;
– uvjerenje da nisu osuđivani za krivično djelo (za kandidate rođene u Republici Srpskoj uvjerenje će biti pribavljeno službenim putem);
– potpisane i ovjerene izjave o ispunjavanju uslova iz poglavlja IV pod a) alineja 5. i 6. ovog konkursa;
– kandidati mogu priložiti i druge dokumente kojima dokazuju ispunjavanje potrebnih uslova;
– uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti (kandidati koji budu izabrani dostaviće naknadno).
Dokumenti kojima se dokazuje ispunjavanje opštih i posebnih uslova dostavljaju se u originalu ili ovjerenoj fotokopiji, a dokumenti iz poglavlja pod IV a) alineja 5. i 6. ne mogu biti stariji od šest mjeseci od izdavanja.
Sa svim kandidatima koji uđu u uži izbor, Komisija za izbor će obaviti intervju, o čemu će kandidati biti blagovremeno obaviješteni.

VI

Sukob interesa
Kandidati ne mogu obavljati dužnosti, aktivnosti ili biti na položaju koji dovodi do sukoba interesa, kako je propisano odredbama Zakona o sprečavanju sukoba interesa u organima vlasti Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 73/08 i 52/14), Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 41/03), kao i drugim zakonima koji regulišu sukob interesa i nespojivosti funkcija.
Kandidati ne mogu biti lica koja su na funkciji u političkoj stranci.

VII

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana posljednjeg objavljivanja konkursa u jednom od javnih glasila iz poglavlja VIII ovog konkursa.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.
Prijave sa potrebnim dokumentima mogu se dostaviti lično u šalter salu Opštinske uprave Derventa ili putem pošte na adresu: Skupština opštine Derventa, Trg oslobođenja broj 3, 74400 Derventa, posebno sa naznakom „Komisija za izbor po javnom konkursu za imenovanja u Javnoj ustanovi Centar za socijalni rad Derventa.

VIII

Javni konkurs će biti objavljen u „Službenom glasniku Republike Srpske“, dnevnom listu Glas Srpske i Derventskom listu.

SKUPŠTINA OPŠTINE DERVENTA
Broj:01-022-251/20
Datum: 8. oktobar 2020. godine

PREDSJEDNIK
SKUPŠTINE OPŠTINE
Marijan Kljajić

SLIČNI ARTIKLI

JAVNI POZIV – BANJE

Derventski List

OGLAS DIGITAL

Derventski List

JAVNI KONKURS- Dom zdravlja Derventa

Дервентски лист