Derventski list
Konkursi

Konkurs za izbor
sekretara Skupštine opštine

OPŠTINA DERVENTA
SKUPŠTINA OPŠTINE

Na osnovu članova 50. stav 2, 51. i 53. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 97/16), člana 55. stav 2. Statuta opštine Derventa („Službeni glasnik opštine Derventa“, broj 7/17) i člana 1. Odluke o raspisivanju Javnog konkursa za izbor i imenovanje sekretara Skupštine opštine Derventa („Službeni glasnik opštine Derventa“, broj: 1/21), Skupština opštine Derventa raspisuje

JAVNI KONKURS
za izbor i imenovanje sekretara Skupštine opštine Derventa

I

Opis poslova:
Sekretar Skupštine opštine pomaže predsjedniku Skupštine opštine u pripremanju i organizovanju sjednica Skupštine opštine i u drugim poslovima u vezi sa radom Skupštine opštine. Pomaže predsjedniku Skupštine opštine u primjeni Statuta opštine i Poslovnika Skupštine opštine i stara se o zakonitosti rada Skupštine opštine i radnih tijela Skupštine opštine, prati izvršavanje Programa rada Skupštine opštine i stara se o njegovom izvršavanju. Sarađuje i koordinira rad organa u pripremi materijala za sjednice Skupštine opštine, sjednice komisija i drugih radnih tijela Skupštine opštine, stara se o izvršavanju zaključaka Skupštine opštine i sprovođenju drugih propisa, obavlja i druge stručne poslove u vezi sa radom Skupštine opštine, stara se o objavljivanju akata koje donosi Skupština opštine i odgovorni je urednik „Službenog glasnika opštine Derventa“, obavlja i druge poslove koje mu povjeri Skupština opštine, odnosno predsjednik.

II

Mandat:
Sekretar se imenuje na vrijeme trajanja mandata saziva Skupštine opštine Derventa.

III

Radno – pravni status:
Sekretar Skupštine opštine Derventa ima status rukovodećeg opštinskog službenika.

IV

Opšti uslovi za kandidate:
– da je državljanin Republike Srpske, odnosno BiH;
– da je stariji od 18 godina;
– da ima opštu zdravstvenu sposobnost;
– da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u gradskoj, odnosno opštinskoj upravi;
– da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH tri godine prije objavljivanja konkursa;
– da nije u sukobu interesa, odnosno da ne obavlja dužnost koja je nespojiva sa dužnošću službenika u gradskoj, odnosno opštinskoj upravi.

V

Posebni uslovi za kandidate:
– da ima završen četvorogodišnji studij sa zvanjem diplomirani pravnik ili prvi ciklus studija sa zvanjem diplomirani pravnik i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent;
– da ima najmanje tri godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja, odnosno zvanja i
– da ima položen stručni ispit za rad u upravi.

VI

Potrebni dokumenti:
Prijava na javni konkurs podnosi se na propisanom obrascu koji je dostupan na internet stranici opštine Derventa www.derventa.ba ili se može preuzeti u šalter sali Opštinske uprave Derventa.
Prilikom prijave na Javni konkurs, kandidat uz prijavu prilaže i dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova, kako slijedi:
– kao dokaz o ispunjavanju opštih uslova kandidat prilaže fotokopiju uvjerenja o državljanstvu Republike Srpske, odnosno BiH i izjave da kandidat:
1) nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u opštinskoj upravi;
2) nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere, na bilo kojem nivou vlasti u BiH, tri godine prije objavljivanja konkursa;
3) da ne postoji nespojivost i sukob interesa u skladu sa čl. od 43. i 47. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave.

Gore navedene izjave o opštim uslovima sastavni su dio prijave na javni konkurs, odnosno prijavnog obrasca.

– Kao dokaz o ispunjavanju posebnih uslova kandidat prilaže fotokopije:
1) diplome o završenom fakultetu;
2) uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u upravi ili izjave kojom se kandidat koji nema položen stručni ispit obavezuje da će u roku od šest mjeseci položiti stručni ispit ukoliko bude zaposlen ili rješenja o oslobađanju od obaveze polaganja stručnog ispita za rad u upravi u skladu sa Uredbom o stručnom ispitu za rad u upravi Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 68/11, 85/11 i 7/15);
3) isprave kojom se dokazuje radno iskustvo u traženom stepenu stručne spreme (potvrda, uvjerenje ili drugi akt poslodavca iz kojeg se vidi na kojim poslovima, sa kojom stručnom spremom i u kojem periodu je stečeno radno iskustvo).

Neblagovremene, nerazumljive i nepotpune prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju opšte i posebne uslove iz javnog konkursa, konkursna komisija odbaciće zaključkom.

VII

Prvorangirani kandidat, po prijedlogu Komisije za sprovođenje javnog konkursa (konkursne komisije), dužan je da u roku od sedam dana od dana prijema obavještenja konkursne komisije dostavi dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova, u originalu ili ovjerenoj fotokopiji, uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti, kao i ovjerene izjave o ispunjenosti opštih uslova.

Sa svim kandidatima koji budu ispunjavali uslove konkursa, konkursna komisija obaviće intervju, s ciljem ocjenjivanja stručne osposobljenosti, znanja, vještina kandidata i poznavanja poslova radnog mjesta za koje je kandidat konkurisao, o čemu će kandidati biti blagovremeno obaviješteni.

VIII

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana posljednjeg objavljivanja konkursa u jednom o javnih glasila iz tačke 9. ovog konkursa.

Prijave sa potrebnim dokumentima mogu se dostaviti lično (prijemni šalter Opštinske uprave Derventa) ili putem pošte na adresu Skupština opštine Derventa , Trg oslobođenja broj 3, sa naznakom „Komisija za sprovođenje javnog konkursa za izbor i imenovanje sekretara Skupštine opštine Derventa“.

IX

Javni konkurs biće objavljen u „Službenom glasniku Republike Srpske“, dnevnom listu Glas Srpske i u Derventskom listu.

Broj: 01-022-6/21
PREDSJEDNIK
Datum: 12. januar 2021. godine
SKUPŠTINE OPŠTINE

Mirko Zemunović

 

SLIČNI ARTIKLI

JAVNI KONKURS:
CENTAR ZA SOCIJALNI RAD

Derventski List

NOVA NAREDBA O REGULISANJU
RADA NA PODRUČJU OPŠTINE

Derventski List

SRD “UKRINA”

Derventski List