Derventski list
Konkursi

Konkurs – Odbor za pitanja
omladine i mladih

SKUPŠTINA OPŠTINE DERVENTA
Komisija za izbor i imenovanje

Na osnovu člana 22. stav 4. Zakona o omladinskom organizovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 98/04, 119/08 i 1/12), člana 75. stav 4. Poslovnika o radu Skupštine opštine Derventa („Službeni glasnik opštine Derventa“, broj: 9/17) i člana 2. Odluke o raspisivanju Javnog konkursa za izbor i imenovanje jednog člana Odbora za pitanja omladine i mladih Skupštine opštine Derventa („Službeni glasnik opštine Derventa“, broj: 3/21), Komisija za izbor i imenovanje Skupštine opštine raspisuje

J A V N I K O N K U R S
za izbor i imenovanje dva člana Odbora za pitanja omladine i mladih Skupštine opštine Derventa

I

Komisija za izbor i imenovanje Skupštine opštine Derventa (u daljem tekstu: Komisija) raspisuje javni konkurs za izbor i imenovanje dva člana Odbora za pitanja omladine i mladih Skupštine opštine Derventa.

II

Nadležnosti Odbora za pitanja omladine i mladih:

– predlaže Skupštini srednjoročni i kratkoročni plan omladinske politike za područje opštine;
– razmatra prijedlog i daje mišljenje o organizovanju omladinskih manifestacija od interesa za opštinu;
– prati stanje i pojave u životu i radu mladih i predlaže Skupštini programe i mjere za djelovanje opštinskih organa i službi u ovoj oblasti;
– radi na suzbijanju maloljetničke delinkvencije, narkomanije i drugih toksikomanija, inicira pokretanje projekata i realizaciju aktivnosti na preventivnom djelovanju među mladima;
– predlaže programe kreativnog angažovanja i edukacije mladih u oblasti kulture, sporta i drugih aktivnosti;
– ostvaruje saradnju sa domaćim i međunarodnim organizacijama i institucijama koje se bave pitanjima mladih, bez obzira da li ove organizacije djeluju na profesionalnoj ili volonterskoj osnovi i
– obavlja i druge poslove iz ove oblasti na osnovu odluka Skupštine.

III

Mandat:
Članovi Odbora za pitanja omladine i mladih imenuju se na vrijeme trajanja mandata Skupštine opštine.

IV

Kandidat za člana Odbora za pitanja omladine i mladih treba ispunjavati sljedeće kriterijume:
– da je iz reda omladine i mladih starosti od 15 do navršenih 30 godina života;
– da ima prijavljeno prebivalište na području opštine Derventa;
– da je član omladinske organizacije registrovane u omladinskom registru opštine Derventa i
– da je aktivan učesnik u omladinskim aktivnostima koje su usmjerene ka unapređenju položaja mladih i njihovom osnaživanju za aktivno učešće u društvu;

V

U cilju dokazivanja ispunjavanja naprijed utvrđenih kriterijuma, kandidat je uz prijavu dužan dostaviti sljedeće dokumente:
– dokaz o prijavi prebivališta na području opštine Derventa;
– potvrdu ili člansku kartu omladinske organizacije i
– kratku biografiju o aktivnostima u omladinskoj organizaciji u skladu sa programskim ciljevima utvrđenim statutom organizacije.

Sa svim kandidatima koji uđu u uži izbor, Komisija za izbor i imenovanje će obaviti intervju o čemu će kandidati biti blagovremeno obaviješteni.

VI

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja javnog konkursa u Derventskom listu.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.
Prijave na javni konkurs sa potrebnim dokumentima podnose se u zapečaćenim kovertama sa naznakom „Ne otvaraj“ na adresu: Skupština opštine Derventa, Komisija za izbor i imenovanje, Trg oslobođenja broj 3, 74400 Derventa ili lično putem protokola Opštinske uprave Derventa.

VII

Javni konkurs će biti objavljen u Derventskom listu, na oglasnoj tabli Opštinske uprave Derventa i na zvaničnoj internet stranici opštine Derventa.

Broj:01-022-28/21

Datum: 28. januar 2021. godine

PREDSJEDNIK

Komisije za izbor i imenovanje

Slavko Tomaš

 

SLIČNI ARTIKLI

KONKURS – VENETO

Derventski List

OBAVJEŠTENJE – IZBORI U MJESNIM ZAJEDNICAMA

Derventski List

OBAVJEŠTENJE – ZEMLJIŠTE

Derventski List