Derventski list
IZDVOJENO Konkursi

Raspisan konkurs za
studentske i đačke stipendije

REPUBLIKA SRPSKA

GRAD DERVENTA

GRADONAČELNIK

 

Broj:02-670-10/21

Datum: 3. mart 2021. godine

Na osnovu člana 4. Pravilnika o stipendiranju redovnih studenata i nadarenih učenika srednjih škola („Službeni glasnik opštine Derventa“, broj 11/19), gradonačelnik Dervente raspisuje

K O N K U R S

za dodjelu stipendija redovnim studentima i nadarenim učenicima

srednjih škola u školskoj 2020/2021. godini

I

Grad Derventa dodjeljuje nove stipendije redovnim studentima prvog ciklusa studija, koji su prvi put upisani u prvu i više godine studija i nadarenim učenicima srednjih škola, pod uslovom da:

– su državljani Republike Srpske/BiH;

– imaju prebivalište na području grada Derventa u neprekidnom trajanju dužem od dvije godine, prije podnošenja prijave na konkurs;

– studiraju na visokoškolskim ustanovama koje se finansiraju iz budžeta RS;

– studenti završne godine studija nisu stariji od 26 godina, osim studenata studija koji traju pet ili šest godina, koji ne mogu biti stariji od 28 godina;

– da su redovni studenti, učenici;

– student nije obnovio više od jedne godine studiranja na upisanoj visokoškolskoj ustanovi;

– učenici pohađaju nastavu u srednjim školama u Derventi (JU Srednjoškolski centar „Mihajlo Pupin“ Derventa i JU Stručna i tehnička škola ), osim ako se školuju za zanimanja/struke, koja su aktom gradonačelnika, iz člana 5. stav 2. Pravilnika,  utvrđena kao deficitarna, a takva zanimanja  nisu zastupljena u srednjim školama u Derventi,

– ne primaju stipendiju iz drugih javnih izvora stipendiranja.

Studentima koji studiraju na fakultetima čije je sjedište u Derventi, stipendija se neće dodjeljivati.

II

Osim ovih, stipendija će se dodijeliti svim redovnim studentima, po prvi put upisanim u prvu i više godine studija bilo kojeg fakulteta, koji se finansira iz budžeta RS, ako su:

– djeca poginulih i nestalih boraca i civilnih žrtava rata;

– djeca bez oba roditelja;

– studenti iz socijalno – ugroženih porodica (uvjerenje Centra za socijalni rad);

– studenti prve godine studija koji su na prijemnom ispitu ostvarili, ukupno 90 i više bodova i

– redovni učenici srednjih škola – djeca bez oba roditelja (po prvi put upisani u prvi i više razrede škole).

III

Uz prijavu na konkurs (obrazac prijave se može preuzeti u šalter sali i na veb stranici www.derventa.ba) svi zainteresovani studenti i učenici obavezni su dostaviti sljedeće dokumente u originalu ili ovjerenoj fotokopiji:

–   potvrdu da je redovan student/učenik;

uvjerenje o položenim ispitima sa svih godina studija sa prosječnom ocjenom studiranja, a učenici srednjih škola kopiju svjedočanstava i kopiju diploma o osvojenim mjestima na takmičenjima u srednjoj školi;
potvrdu da student nije obnovio više od jedne godine studiranja na upisanoj visokoškolskoj ustanovi;
studenti prve godine studija potvrdu o položenom prijemnom ispitu sa brojem ukupno ostvarenih bodova;
kopiju prve strane indeksa (sa slikom i dosije br.);
uvjerenje o prebivalištu (CIPS);
kopiju lične karte;
kućnu listu članova porodičnog domaćinstva;
potvrdu o statusu porodice (porodica poginulog i nestalog borca VRS, civilne žrtve rata, RVI VRS I–IV kategorije, porodica borca I i II kategorije, socijalno ugrožena porodica);
potvrdu o primanjima roditelja, kao i ostalih članova domaćinstva upisanih u kućnu listu, odnosno nezaposlenosti roditelja i ostalih članova (potvrda sa Biroa, a za one koji nisu na evidenciji biroa, ovjerenu izjavu), odnosno o primanju socijalne pomoći;
izjavu da ne primaju stipendiju iz drugih javnih izvora stipendiranja, a za učenike, izjava roditelja/staratelja;
izvod iz matične knjige umrlih, za studente/učenike bez jednog ili oba roditelja;
potvrdu o redovnom školovanju na visokoškolskoj ustanovi za svakog studenta iz porodice sa dva ili više studenata;
kopiju tekućeg računa i računa banke kod koje je račun otvoren.

IV

Bodovanje prijavljenih kandidata na konkurs Komisija za dodjelu stipendija provodiće po sljedećim kriterijumima:

Godina studija:
I…………………………………………………………………      0  bodova

II ……………………………………………….      2  boda

III ………………………………………………     4 boda

IV..…………………………………………            6 bodova

V..………………………………………………….8 bodova

VI i apsolventi ……………………………..……10 bodova

Uspjeh tokom studiranja
– Prosjek ocjena na fakultetu………………..…….H 5

Status porodice
– Djeca ratnih vojnih invalida

* I i II kategorije invalidnosti …………….….5 bodova

* III i IV kategorije invalidnosti …..…….…..3 boda

– Djeca boraca I i II kategorije……………….…..2 boda

– Djeca bez jednog roditelja    ……………………5 bodova

– Oba roditelja na birou…………………………….4 boda

– Jedan roditelj na birou………………………….2 boda

– Student iz porodice sa troje i više djece………1 bod

Mjesečna primanja po članu domaćinstva
– bez prihoda………………….……………………………… 12 bodova

-prihod do 99,99 KM……………………………….……    10 bodova

– prihod od 100,00 do 159,99 KM……………………      8 bodova

– prihod od 160,00 do 219,99 KM …..……………            6 bodova

– prihod od 220,00 do 279,99 KM ……………………    4 boda

– prihod od 280,00 do 339,99 KM……………………………    2 boda

– prihod od 340,00 do 499,99 KM……………………………….1 bod

– prihod od 500,00 KM i više ………………………….         0 bodova

Ukoliko dva ili više kandidata imaju isti broj bodova, prednost ima kandidat koji ima veći prosjek ocjena, koji će se računati na dvije decimale.

Za nadarene učenike srednjih škola

Prijedlog Nastavničkog vijeća i Savjeta učenika škole na zahtjev, pisanim putem, Odjeljenja za privredu i društvene djelatnosti, a po zaprimljenim prijavama na konkurs.

V

Prijave sa potrebnim dokumentima predaju se u šalter sali ili šalju poštom na adresu: Grad Derventa, Odjeljenje za privredu i društvene djelatnosti, Trg oslobođenja br.3, 74400 Derventa sa naznakom „Za stipendiju“.

Nepotpune i neblagovremeno dostavljene prijave, neće biti razmatrane.

VI

Konkurs će biti objavljen u Derventskom listu na oglasnoj tabli grada Derventa i na veb stranici https://derventa.ba/category/konkursi-i-oglasi/

VII

Konkurs ostaje otvoren od 4. marta do 22. marta 2021. godine.

VIII

Poslije utvrđivanja konačne liste studenata i učenika kojima se odobrava stipendija za školsku 2020/2021. godinu, a koja će biti objavljena u Derventskom listu, na oglasnoj tabli i na veb stranici www.derventa.ba, gradonačelnik će sa istim zaključiti ugovor, kojim će se regulisati međusobna prava i obaveze davaoca i korisnika stipendije.

IX

Za eventualna pitanja i nejasnoće zainteresovani se mogu obratiti u kancelariju broj 7 u zgradi Gradske uprave, prizemlje, ili na broj telefona: 053/315-165.

GRADONAČELNIK

Milorad Simić

SLIČNI ARTIKLI

CENTAR GRADA
DOBIJA NOVI IZGLED

Derventski List

OBJAVLJEN KALENDAR
UPISA U SREDNJE ŠKOLE

Derventski List

DERVENTA PO 168.
PUT VJERNA TRADICIJI

Derventski List