Derventski list
Konkursi

Konkurs Gerontološki centar

JU GERONTOLOŠKI CENTAR DERVENTA
Stevana Nemanje bb, 74400 Derventa
Tel/faks: +387 53 250 230, 053 250 231, 053 250 234
E-mail: gerontoloskicderventa@gmail.com

Broj: 191-3/21
Datum: 9. mart 2021. godine

Na osnovu člana 20. stav 2. tačka 8) Statuta JU Gerontološki centar Derventa, broj 87-5/20 od 15.05.2020. godine, v.d. direktora raspisuje

JAVNI KONKURS
za popunjavanje radnog mjesta

I

Raspisuje se javni konkurs za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme za radno mjesto:
1. Samostalni stručni saradnik za pravne poslove jedan (1) izvršilac.

II

Opis poslova:
– obavlja potrebne radnje za obeštećenje centra;
– vrši pripremne radnje za utuživanje;
– preuzima potrebne radnje da se pravosnažne odluke nadležnih organa izvrše, prati sve propise iz oblasti javnih nabavki, te odgovara za njihovu pravilnu i blagovremenu primjenu;
– izrađuje prijedloge opštih akata, prijedloge odluka, ugovora i rješenja iz oblasti radnih odnosa i drugih djelatnosti centra;
– vrši uknjižbu nekretnina centra;
– obavlja poslove iz oblasti pravnih, imovinskih i opštih poslova;
– vodi personalnu evidenciju zaposlenih i obezbjeđuje primjenu propisa iz oblasti radnih odnosa;
– po nalogu direktora vrši i druge poslove koji po prirodi spadaju u djelokrug ovog radnog mjesta;
– za svoj rad odgovoran je direktoru.

III

Kandidati koji se prijavljuju na konkurs moraju ispunjavati opšte i posebne uslove.
Opšti uslovi su:
– da je državljanin Republike Srpske ili BiH;
– da je stariji od 18 godina;
– da ima opštu zdravstvenu sposobnost;
– da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za rad u državnim institucijama;
– da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere, na bilo kojem nivou vlasti u BiH, tri godine prije objavljivanja konkursa;
– da se protiv njega ne vodi krivični postupak.

Posebni uslovi:
– VSS – VII stepen stručne spreme, 240 ECTS bodova, diplomirani pravnik;
– dvije godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja;
– položen državni ispit.

IV

Uz prijavu na konkurs, koja mora biti potpisana od strane kandidata, kandidati su dužni da dostave dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova za prijem u radni odnos, u originalu ili ovjerenoj kopiji, ne starije od šest mjeseci (osim rodnog lista) računajući od dana objave konkursa i to:
– izvod iz matične knjige rođenih;
– uvjerenje o državljanstu;
– uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak;
– dokaz o traženom stepenu obrazovanja;
– dokaz o traženemo radnom iskustvu;
– uvjerenje o položenom ispitu za rad u državnim organima.
– Izjavu:
1. da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se povinuje pred tribunalom – član IX stav 1. Ustava BiH;
2. da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za rad u državnim institucijama;
3. da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere, na bilo kojem nivou vlasti u BiH tri godine prije objavljivanja konkursa.

Dokaz o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat po okončanju konkursa. Za izabranog kandidata centar će po službenoj dužnosti pribaviti uvjerenje o neosuđivanosti.

V

Svi kandidati koji budu ispunjavali opšte i posebne uslove biće pozvani na usmeni intervju. O terminu održavanja intervjua kandidati će biti obavješteni pismeno, putem mobilnog telefona ili elektronskom poštom.
Kandidati koji nisu izabrani za radno mjesto za koje je provedena procedura prijema, biće pismeno obavješteni najkasnije u roku od tri dana od dana donošenja odluke o prijemu.

VI

Javni konkurs će biti objavljen na portalu Zavoda za zapošljavanje RS i u Derventskom listu.

VII

Javni konkurs ostaje otvoren osam dana od dana poslednjeg objavljivanja u jednom od javnih glasila iz tačke 6. ovog konkursa.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti u zatvorenoj koverti na adresu:
JU Gerontološki centar Derventa, Ulica Stevana Nemanje bb, 74400 Derventa. Sa naznakom „NE OTVARAJ – PRIJAVA NA JAVNI KONKURS“.

Neuredne, nepotpune i neblagovremeno pristigle prijave neće biti uzete u razmatranje.

JU nije obavezna vraćati dokumente dostavljene uz prijavu. Kandidati koji ne budu pozvani na intervju, odnosno kandidati koji nisu izabrani, mogu preuzeti svoju dokumentaciju u sjedištu javne ustanove, uz predočenje lične karte.

V.d. direktora
JU Gerontološki centar Derventa
Đurđa Dodig – Pijetlović

SLIČNI ARTIKLI

LOVAČKO UDRUŽENJE “MOTAJICA”

Derventski List

PRAVILNIK O PODSTICAJIMA U POLJOPRIVREDI

Derventski List

OBAVJEŠTENJE – UPIS PRVAČIĆA

Derventski List