Derventski list
Konkursi

“Komunalac” licitacija

„KOMUNALAC“ a.d. Derventa

Broj: 172-1/21
Datum: 29. mart 2021.godine

Na osnovu odluke Nadzornog odbora „Komunalac“ a.d. Derventa br. 124-2/21 od 25. februara 2021. godine direktor društva objavljuje

O G L A S
o drugoj prodaji osnovnog sredstva

1. Predmet prodaje

Putem usmenog javnog nadmetanja (licitacije) na prodaju je ponuđeno osnovno sredstvo u vlasništvu „Komunalca“ a.d. Derventa sa sljedećim karakteristikama – buldožer gusjeničar, marka „Kamatsu“, tip D. 65, broj šasije 32463, godina proizvodnje 1984, boja žuta, snaga motora 110kW, težina 16 tona, mjenjač automatski, neispravan, početna prodajna cijena bez PDV-a iznosi 8.800 KM

2. Pravo učešća

Pravo učešća u licitaciji imaju pravna i fizička lica koja u utvrđenom roku prilože prijavu (obrazac prijave se nalazi u šalter sali „Komunalac“ a.d. Derventa) i dokaz o uplati kaucije (kaucija se može uplatiti na blagajni „Komunalac“ a.d. Derventa) u iznosu od deset odsto početne prodajne cijene bez PDV-a za osnovno sredstvo, na dan održavanja licitacije 12. april 2021. godine u vremenu od 11 do 11.45 časova u šalter sali „Komunalca“.

3. Pregled osnovnih sredstava

Sva zainteresovana lica mogu pregledati osnovno sredstvo koje je predmet licitacije svakim radnim danom od dana objavljivalja oglasa o licitaciji do 12. aprila 2021. godine u periodu od osam do 12 časova. Kontakt osoba je Mirko Veselinović, broj telefona 065/441-456. Osnovno sredstvo se prodaje u viđenom stanju i naknadne reklamacije se neće uvažiti.

4. Vrijeme i mjesto održavanja licitacije

Usmeno javno nadmetanje (licitacija) biće održana 12. aprila 2021. godine u 12 časova u prostorijama uprave „Komunalac“ a.d. Derventa, Ulica Njegoševa br. 1. Početna licitaciona cijena za osnovno sredstvo je iskazana u stavci 1. Predmet prodaje.

5. Sadržaj prijave (dokumentacija za učešće)

Ponuda treba da sadrži sljedeće:
– Popunjen obrazac prijave sa fotokopijom lične karte (za fizička lica) i fotokopija rješenja o upisu u sudski registar (za pravna lica);
– Dokaz o izvršenoj uplati kaucije (izdaje se na blagajni „Komunalac“ a.d. Derventa prilikom uplate kaucije).
Prijava mora biti potpisana od strane podnosioca, a za pravno lice i ovjerena pečatom pravnog lica

6. Tok licitacije

– Registracija ponuđača – provjera identiteta podnosioca ponude, zakonskog zastupnika ili punomoćnika;
– Saopštenje pravila licitacije;
– Prva ponuđena cijena mora biti viša od početne prodajne cijene;
– Najmanje povećanje licitiranog iznosa je deset KM.

7. Obaveze kupca

Kupac je dužan za kupljeno osnovno sredstvo uplatiti puni iznos u korist „Komunalca“ na žiro račun broj 5620050000044482 kod NLB Razvojne banke a.d. u roku od osam dana od dana izdavanja fakture. U cijenu će biti uračunat iznos uplaćene kaucije od deset odsto. Osnovno sredstvo se preuzima u viđenom stanju u roku od tri dana od dana uplate cijene. Ako kupac odustane od kupovine nakon što je njegova ponuda prihvaćena ili ukoliko nakon zaključenja ugovora kupac odustane od njegove realizacije, uplaćena kaucija od deset odsto neće mu biti vraćena, a „Komunalac“ a.d. Derventa zadržava pravo da dodijeli ugovor prvom sljedećem ponuđaču sa rang – liste ponuđača.

8. Dodatne informacije

Svim učesnicima u licitaciji, koji ne budu izabrani kao najpovoljniji ponuđač, kaucija će biti vraćena, bez prava na kamatu i druge naknade, u roku od deset dana od dana održavanja licitacije.
Ovaj oglas za prodaju biće objavljen u Derventskom listu i na oglasnoj tabli „Komunalca“. Tekst ovog javnog oglasa zainteresovani mogu preuzeti na protokolu „Komunalca“.

Direktor

Denis Pijetlović

SLIČNI ARTIKLI

Raspisan konkurs za
studentske i đačke stipendije

Derventski List

LICITACIJA – DOM ZDRAVLJA

Derventski List

OGLAS

Derventski List