Derventski list
Konkursi

Konkurs – Dom zdravlja

GRAD DERVENTA
SKUPŠTINA GRADA

Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 41/03) , člana 73. stav 2. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 106/09 i 44/15 ) i člana 1. Odluke o raspisivanju javnog konkursa za izbor i imenovanje direktora Javne zdravstvene ustanove Dom zdravlja Derventa („Službeni glasnik grada Derventa“, broj 8/21), Skupština grada Derventa raspisuje

J A V N I   K O N K U R S
za izbor i imenovanje direktora Javne zdravstvene ustanove Dom zdravlja Derventa

I

Skupština grada Derventa raspisuje javni konkurs za izbor i imenovanje direktora Javne zdravstvene ustanove Dom zdravlja Derventa.

II
Opis poslova direktora:
Organizuje i rukovodi procesom rada u JZU Dom zdravlja, organizuje i provodi unutrašnji nadzor nad radom zdravstvenih i drugih radnika, predlaže i provodi poslovnu politiku JZU Dom zdravlja, predlaže program rada i finansijski plan ustanove, predlaže i izvršava odluke upravnog odbora ustanove, naredbodavac je za izvršavanje finansijskog plana ustanove, odlučuje o korišćenju sredstava u sladu sa zakonom i opštim aktima ustanove, imenuje i razrješava radnike sa posebnim ovlašćenjima i odgovornostima, predlaže pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, kao i sve druge normativne akte koje donosi Upravni odbor JZU Dom zdravlja, osim Poslovnika o radu Upravnog odbora, odlučuje o pojedinačnim pravima, obavezama i odgovornostima radnika u skladu sa zakonom, kolektivnim ugovorom i opštim aktima Doma zdravlja, odlučuje u prvom stepenu o zahtjevu za zaštitu prava radnika, odlučuje o službenim putovanjima radnika, daje saglasnost zdravstvenim radnicima Doma zdravlja za samostalno obavljanje djelatnosti ili obavljanje djelatnosti u drugoj zdravstvenoj ustanovi, odlučuje i o svim drugim pitanjima i obavlja sve druge poslove koji su važećim propisima i normativnim aktima u nadležnosti direktora.
Direktor za svoj rad odgovara osnivaču.

III
Mandat
Direktor se imenuje na period od četiri godine.

IV
Kandidati treba da ispunjavaju opšte i posebne uslove:
a) Opšti uslovi za imenovanje direktora Doma zdravlja su:
– da je državljani RS ili BiH;
– da je stariji od 18 godina;
– da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Republici Srpskoj u periodu od tri godine prije dana objavljivanja upražnjene pozicije;
– da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje dužnosti u Domu zdravlja;
– da ne služi kaznu izrečenu od Međunarodnog suda za bivšu Jugoslaviju i da nije pod optužnicom tog suda, a da se nije povinovao nalogu da se pojavi pred Sudom (član IX 1. Ustava BiH);
– da ima opštu zdravstvenu sposobnost.

b) Posebni uslovi i kriterijumi za imenovanje direktora Dom zdravlja su:
– visoka stručna sprema medicinskog, stomatološkog, pravnog ili ekonomskog smjera koja podrazumijeva minimalno 240 ECTS bodova ili ekvivalent;
– potrebno stručno znanje iz djelatnsoti kojom se bavi Dom zdralja;
– najmanje pet godina radnog iskustva u struci;
– posjedovanje rukovodnih i organizacionih sposobnosti;
– dokazani rezultati i uspjesi u obavljanju ranijih poslova i
– program rada.

Pod radnim iskustvom u struci od najmanje pet godina podrazumijeva se radno iskustvo poslije sticanja stepena stručne spreme iz poglavlja IV tačka b) alineja 1.

V
Potrebna dokumenta
Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova:
– ovjerenu kopiju diplome;
– uvjerenje o državljanstvu;
– dokaz o radnom iskustvu u struci;
– biografiju o kretanju u službi;
– uvjerenje da nije osuđivan za krivično djelo (za kandidate rođene u Republici Srpskoj uvjerenje će se pribaviti službenim putem);
– potpisane i ovjerene izjave o ispunjavanju uslova iz poglavlja IV, pod a) alineja 3. i 5. ovog konkursa;
– uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti
– program rada.
Kandidati mogu priložiti i druge dokumente kojima dokazuju ispunjavanje potrebnih uslova.
Dokumenti kojim se dokazuje ispunjavanje opštih i posebnih uslova dostavljaju se u originalu ili ovjerenoj fotokopiji, a dokumenti iz poglavlja IV pod a) alineja 3. i 5. ne mogu biti stariji od šest mjeseci od izdavanja.

Sa svim kandidatima koji uđu u uži izbor, Komisija za izbor će obaviti intervju, o čemu će kandidati biti blagovremeno obaviješteni.

VI
Sukob interesa
Kandidati ne mogu obavljati dužnosti, aktivnosti ili biti na položaju koji dovodi do sukoba interesa, kako je propisano odredbama Zakona o sprječavanju sukoba interesa u organima vlasti Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 73/08 i 52/14), Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 41/03), kao i drugim zakonima koji regulišu sukob interesa i nespojivosti funkcija.
Kandidati ne mogu biti osobe koje su na funkciji u političkoj stranci.

VII
Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana posljednjeg objavljivanja konkursa u jednom o javnih glasila iz poglavlja VIII ovog konkursa.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.
Prijave sa potrebnim dokumentima mogu se dostaviti lično u šalter salu Gradske uprave Derventa ili putem pošte na adresu: Skupština grada Derventa, Trg oslobođenja broj 3, 74400 Derventa, posebno sa naznakom „Komisija za izbor po javnom konkursu za imenovanja u JZU Dom zdravlja Derventa“.

VIII
Javni konkurs će biti objavljen u „Službenom glasniku Republike Srpske“, dnevnom listu „Glas Srpske“ i u Derventskom listu.

Broj: 01-022-127/21
Datum: 12. april 2021. godine

PREDSJEDNIK
SKUPŠTINE GRADA

Mirko Zemunović

SLIČNI ARTIKLI

SRD “UKRINA”

Derventski List

KONKURS GERONTOLOŠKI CENTAR

Derventski List

JAVNI KONKURS – PRIPRAVNICI

Derventski List