Derventski list
Konkursi

Konkurs – službenici

GRAD DERVENTA

Gradonačelnik Dervente na osnovu člana 77. i 78. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16), člana 7. stav 2. Pravilnika o jedinstvenim procedurama za popunjavanje upražnjenih radnih mjesta u gradskoj, odnosno opštinskoj upravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 42/17) raspisuje

 

JAVNI KONKURS
za popunjavanje upražnjenih radnih mjesta u statusu službenika u Gradskoj upravi Derventa

I

U Gradsku upravu Derventa prima se u radni odnos na neodređeno vrijeme u statusu službenika:
1. U Odjeljenje za privredu i društvene djelatnosti:
– Samostalni stručni saradnik za poslove poljoprivrede, vodoprivrede, šumarstva, lova i ribolova ……………………………………… jedan izvršilac.
Kategorija radnog mjesta: peta, zvanje službenika: prvo.

2. U Odjeljenje za opštu upravu:
– Stručnni saradnik za administrativne poslove Skupštine grada i poslove kabineta predsjednika Skupštine grada …………………………. jedan izvršilac.
Kategorija radnog mjesta: sedma, zvanje službenika: treće.

II

OPIS POSLOVA
Opis poslova koje obavlja samostalni stručni saradnik za poslove poljoprivrede, vodoprivrede, šumarstva, lova i ribolova:
– obavlja stručne poslove iz oblasti poljoprivrede, vodoprivrede, šumarstva, lova i ribolova koji su u oblasti djelovanja odjeljenja;
– vodi upravni postupak o rješavanju predmeta iz oblasti poljoprivrede, vodoprivrede, lova i ribolova;
– obezbjeđuje izvršavanje i izvršava konkretne zadatke i odredbe iz planova, programa, odluka i akata za oblast poljoprivrede koje donose Skupština grada i gradonačelnik;
– učestvuje u pripremi nacrta propisa i drugih akata koje donose Skupština grada i gradonačelnik;
– obezbjeđuje primjenu zakona i drugih propisa u oblasti poljoprivrede, vodoprivrede, šumarstva, lova i ribolova;
– angažuje se na praćenju i prikupljanju terenskih rezultata u poljoprivredi, vodoprivredi i šumarstvu i ostvarivanja programa u oblasti lova i ribolova u pogledu korišćenja, uzgoja i čuvanja;
– angažuje se tokom realizacije programa podsticaja na lokalnom i republičkom nivou u skladu sa svojim ovlašćenjima;
– prikuplja statističke podatke, izrađuje statističke izvještaje i ostvaruje stručnu saradnju sa nadležnim organima u vezi sa poslovima statistike u oblasti za koju je nadležan;
– prati kretanja i ostvarenje poslovnih rezultata u poljoprivredi, vodoprivredi i šumarstvu i ostvarivanje programa u oblasti lova i ribolova u pogledu korišćenja, uzgoja i čuvanja;
– učestvuje u organizaciji i provođenju stručnih predavanja i edukacija iz oblasti poljoprivrede;
– prati međusobnu saradnju između udruženja, nadležnog ministarstva i opštinskih organa;
– prikuplja podatke na osnovu kojih informiše Skupštinu grada i gradonačelnika putem načelnika odjeljenja;
– dostavlja potrebne podatke resornim ministarstvima i višim nivoima vlasti;
– učestvuje u pripremi nacrta propisa i drugih akata koje donose Skupština grada i gradonačelnik za nadležnu oblast;
– obavlja i druge poslove i obaveze po nalogu načelnika Odjeljenja za privredu i društvene djelatnosti.

Opis poslova koje obavlja stručni saradnik za administrativne poslove Skupštine grada i poslove kabineta predsjednika Skupštine grada:
– obavlja administrativne i tehničke poslove za predsjednika, potpredsjednika i sekretara Skupštine grada;
– priprema i razvrstava poštu licima iz prethodne alineje i stara se o njenoj realizaciji;
– vodi evidenciju građana i službenih posjeta predsjedniku Skupštine grada;
– vodi rokovnik obaveza predsjednika Skupštine grada u vezi sa obavljanjem njegove funkcije;
– vodi zapisnik na sjednicama Skupštine grada, Kolegijuma Skupštine i radnih tijela Skupštine grada i priprema ih za usvajanje;
– priprema, kompletira i otprema materijale za sjednice Skupštine grada;
– otprema prepis originala opštih i pojedinačnih akata koje je donijela Skupština grada nadležnim organima i pojedincima;
– odlaže i čuva originale opštih i pojedinačnih akata Skupštine grada;
– odlaže i čuva komplet materijale sa sjednica Skupštine grada;
– učestvuje u organizaciji i pripremi svečanih sjednica i drugih svečanih prilika Skupštine grada i predsjednika Skupštine grada;
– obavlja i druge poslove koje odrede predsjednik, potpredsjednik i sekretar Skupštine grada.

III

OPŠTI USLOVI:
1. da je državljanin Republike Srpske, odnosno BiH;
2. da je stariji od 18 godina;
3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost;
4. da nije osuđen za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u gradskoj, odnosno opštinskoj upravi;
5. da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH tri godine prije objavljivanja konkursa;
6. da nije u sukobu interesa, odnosno da ne obavlja dužnost koja je nespojiva sa dužnošću službenika u gradskoj, odnosno opštinskoj upravi.

IV

POSEBNI USLOVI
Posebni uslovi za radno mjesto pod I-1:
Pored opštih uslova iz poglavlja III ovog javnog konkursa, kadidat treba da ispunjava i posebne uslove:
– visoka stručna sprema, poljoprivredni fakultet ili prvi ciklus studija – diplomirani inženjer poljoprivrede sa najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent, najmanje tri godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja i položen stručni ispit za rad u gradskoj/opštinskoj upravi.
Posebni usllovi za radno mjesto pod I-2:
Pored opštih uslova iz poglavlja III ovog javnog konkursa kandidat treba da ispunjava i posebne uslove:
SSS u četvorogodišnjem trajanju društvenog, tehničkog ili drugog smjera, najmanje šest mjeseci radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja i položen stručni ispit za rad u gradskoj/opštinskoj upravi.

V

POTREBNI DOKUMENTI
Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni priložiti fotokopije dokaza o ispunjavanju posebnih uslova, kako slijedi:
– diploma o završenoj visokoj stručnoj spremi za radno mjesto pod I-1. odnosno svjedočanstvo o završenoj srednjoj stručnoj spremi pod I-2. (kandidat koji je visoko obrazovanje stekao po Bolonjskom sistemu studiranja uz diplomu dostavlja i dodatak diplomi u skladu sa odredbama propisa iz oblasti visokog obrazovanja);
– uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u opštinskoj/gradskoj upravi, odnosno izjava kojom se kandidat obavezuje da će u roku od šest mjeseci položiti stručni ispit ukoliko bude zaposlen ili rješenje o oslobađanju od obaveze polaganja stručnog ispita za rad u upravi u skladu sa Uredbom o stručnom ispitu za rad u upravi Republike Srpske ( „Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 68/11, 85//11 i 7/15);
– isprava kojom se dokazuje radno iskustvo u struci odnosno u traženom stepenu obrazovanja (potvrda, rješenje ili drugi akt iz kojeg se vidi na kojim poslovima sa kojom stručnom spremom i u kojem periodu je stečeno radno iskustvo);
Kao dokaz o ispunjavanju opštih uslova kandidat prilaže:
– fotokopiju uvjerenja o državljanstvu Republike Srpske, odnosno BiH;
– fotokopiju lične karte.
Sastavni dio prijave na javni konkurs je izjava da kandidat:
a) nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u gradskoj/opštinskoj upravi jedinice lokalne samouprave;
b) nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH, tri godine prije objavljivanja konkursa;
v) ne postoji nespojivost u skladu sa članovima od 43. do 47. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16).
Ispunjenost drugih uslova navedenih u javnom konkursu kandidati dokazuju izjavom koja je sastavni dio obrasca prijave na konkurs.
Sa svim kandidatima koji budu ispunjavali uslove Komisija za sprovođenje javnog konkursa za prijem službenika obaviće intervju o čemu će kandidati biti blagovremeno obaviješteni.
Ukoliko više kandidata na rang – listi ima isti broj bodova prednost će imati kandidat koji ima status člana porodice poginulog borca, ratnog – vojnog invalida i borca, kako je propisano članovima 36. 54. i 73. Zakona o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca Odbrambeno – otadžbinskog rata Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 134/11, 9/12 , 40/12 i 18/15 ). Da bi ostvarili navedene prednosti kandidati su dužni da prilože odgovarajući dokaz o ispunjavanju uslova iz čl. 30. 39. i 60. navedenog zakona.
Prvorangirani kandidat po prijedlogu komisije dužan je u roku od sedam dana od dana prijema obavještenja komisije da dostavi dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova u originalu ili ovjerenoj fotokopiji kao i ovjerene izjave:
a) da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u opštinskoj upravi jedinice lokalne samouprave;
b) da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH, tri godine prije objavljivanja konkursa;
v) da ne postoji nespojivost u skladu sa članovima od 43. do 47. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave ( „Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i
g) uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti.
Ako prvorangirani kandidat ne dostavi dokaze u propisanom roku ili ako na osnovu dostavljenih dokaza komisija utvrdi da kandidat ne ispunjava opšte ili posebne uslove biće pozvan sljedeći kandidat po broju osvojenih bodova sa rang – liste uspješnih kandidata, da dostavi tražene dokaze.

VI

ROK ZA PODNOŠENjE PRIJAVE
Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objavljivanja konkursa.
Prijava za učešće na konkursu podnosi se na propisanom obrascu koji se može preuzeti u Gradskoj upravi Derventa, šalter sala ili na stranici Grada Derventa www.derventa.ba.
Sve rubrike u prijavnom obrascu moraju biti čitko popunjene, uz obavezan svojeručni potpis. Neblagovremene, nepotpune, nedopuštene i nerazumljive prijave biće odbačene.
Prijave se mogu dostaviti lično (prijemna kancelarija) ili putem pošte na adresu: GRAD DERVENTA – GRADONAČELNIK, Trg oslobođenja broj 3. Derventa, sa naznakom: Prijava na javni konkurs za popunjavanje upražnjenih radnih mjesta u statusu službenika u Gradskoj upravi Derventa.
Javni konkurs biće objavljen u dnevnom listu „Glasu Srpske“ i u „Službenom glasniku Republike Srpske“ Ako konkurs ne bude objavljen istovremeno, rok će se računati od dana posljednjeg objavljivanja.
Javni konkurs će biti objavljen i u Derventskom listu i na zvaničnoj internet stranici grada Derventa, ali se te objave neće računati u rokove za prijavljivanje na konkurs.
Kontakt osoba: Nada Đurić, telefon: 053/315-107.

Broj: 02-120-7/21 GRADONAČELNIK
Datum: 4. maj 2021. godine Milorad Simić

SLIČNI ARTIKLI

KONKURS – KLUB ZA DJECU “VUČKO”

Derventski List

Javni poziv za nezaposlene borce

Derventski List

JAVNI KONKURS:
CENTAR ZA SOCIJALNI RAD

Derventski List