Derventski list
Konkursi

Licitacija: Komunalno
– servisni centar

GRAD DERVENTA

Gradonačelnik Dervente, u skladu sa članom 9. Pravilnika o postupku javnog konkursa za raspolaganje nepokretnostima u svojini Republike Srpske i jedinica lokalne samouprave („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 20/12 i 63/19) i članom 3. Odluke o prodaji neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta u svojini opštine Derventa u obuhvatu RP „KOMUNALNO – SERVISNI CENTAR“ putem usmenog javnog nadmetanja – licitacije („Sl. glasnik opštine Derventa“ broj : 9/20), objavljuje

O G L A S
o prodaji nepokretnosti u svojini grada Derventa
u obuhvatu RP „KOMUNALNO – SERVISNI CENTAR“
usmenim javnim nadmetanjem – licitacijom (druga licitacija)

I

Predmet prodaje su nepokretnosti – neizgrađeno gradsko građevinsko zemljište u svojini grada Derventa sa 1/1 dijela, upisano u zemljišnoknjižni uložak broj 112 KO Derventa 2, u Ulici Svetog Save u obuhvatu RP „KOMUNALNO -SERVISNI CENTAR“, po tržišnoj cijeni od 8,00 KM/m2 i to:

1.1. Građevinska parcela ukupne površine 5.445 m2, a koju čine: katastarska parcela broj: 115/63 „BARA“ njiva 5. klase površine 4.938 m2 i njiva 6. klase površine 327 m2 i katastarska parcela broj: 115/85 „BARA“ njiva 6. klase površine 180 m2, po početnoj prodajnoj cijeni za cijelu građevinsku parcelu u iznosu od 43.560 KM.

1.2. Građevinska parcela ukupne površine 4.794 m2, a koju čine: katastarska parcela broj: 115/29„BARA“ njiva 5. klase površine 3.864 m2 i njiva 6. klase površine 581 m2 i katastarska parcela: broj 115/84 „BARA“ njiva 6. klase površine 349 m2, po početnoj prodajnoj cijeni za cijelu građevinsku parcelu u iznosu od 38.352 KM.

1.3. Građevinska parcela ukupne površine 4.496 m2, a koju čine: katastarska parcela broj: 115/64 „BARA“ njiva 5. klase površine 3.581 m2 i njiva 6. klase površine 590 m2 i katastarska parcela broj: 115/83 „BARA“ njiva 6. klase površine 325 m2, po početnoj prodajnoj cijeni za cijelu građevinsku parcelu u iznosu od 35.968 KM.

II

Prodaja nepokretnosti izvršiće se usmenim javnim nadmetanjem – licitacijom (u daljem tekstu: licitacija).
Licitacija će se održati 22. juna 2021.godine sa početkom u 12 časova u zgradi Gradske uprave Derventa.

III

Postupak licitacije sprovešće Komisije za sprovođenje javnog nadmetanja (u daljem tekstu komisija), a u skladu sa odredbama Pravilnika o postupku javnog konkursa za raspolaganje nepokretnostima u svojini Republike Srpske i jedinica lokalne samouprave („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 20/12 i 63/19).

IV

Na nepokretnostima koje su predmet licitacije nisu uknjiženi tereti.

V

Pravo učešća na licitaciji imaju sva zainteresovana fizička i pravna lica koja po zakonu mogu steći pravo svojine na nepokretnostima koja su predmet prodaje i koja do 21. juna 2021. godine do 14 časova, uz popunjenu prijavu, dostave sljedeće:

1. Kopiju lične karte;
2. Dokaz da je izvršena uplata kaucije, odnosno da su novčana sredstva fizičkog ili pravnog lica koji se prijavljuje na licitaciju uplaćena na račun primaoca (budžet grada Derventa);
3. Ovjerenu pismenu punomoć ukoliko ponuđač ima punomoćnika, a za pravna lica ovjereno ovlašćenje za zastupanje pravnog lica;
4. Za pravna lica, kopiju rješenja o registraciji;
5. Kopiju tekućeg računa.
(Dokazi pod tačkom 3. mogu se dostaviti pred početak licitacije).

VI

Uplata kaucije se vrši na Jedinstveni račun trezora grada Derventa broj: 555-008-00252003-23, otvoren kod „Nove banke“ a.d. Banjaluka, s tim što taj iznos ne može biti niži od 1.000 KM niti viši od 50.000 KM i to :

• Za građevinsku parcelu koju čine k.č. broj: 115/63 i 115/85 KO Derventa 2, (pod tačkom 1.1. ovog oglasa) potrebno je uplatiti kauciju u iznosu od 4.356 KM;
• Za građevinsku parcelu koju čine k.č. broj: 115/29 i 115/84 KO Derventa 2 (pod tačkom 1.2. ovog oglasa) potrebno je uplatiti kauciju u iznosu od 3.835 KM;
• Za građevinsku parcelu koju čine k.č. broj : 115/64 i 115/83 KO Derventa 2 (pod tačkom 1.3. ovog oglasa) potrebno je uplatiti kauciju u iznosu od 3.596,80 KM.

VII

Prijave sa dokazom o izvršenoj uplati kaucije dostaviti na adresu:
Grad Derventa – gradonačelnik „Komisija za provođenje javnog nadmetanja“, sa naznakom: Za prodaju nepokretnosti koja je predmet licitacije, Trg oslobođenja br. 3, 74400 Derventa.

VIII

Obrazac prijave na licitaciju zainteresovana lica mogu dobiti u Šalter sali Gradske uprave Derventa, na šalteru broj 6.

IX

Druga licitacija može se održati samo ako za svaku nepokretnost koja je predmet ove licitacije učestvuje najmanje dva učesnika.
Kod utvrđivanja broja učesnika licitacije utvrdiće se koja lica učestvuju u svoje ime (dokaz lična karta ili drugi identifikacioni dokument), a koja kao punomoćnici, odnosno zakonski zastupnici (punomoćnici i zakonski zastupnici dužni su priložiti potpisano ovlašćenje, ličnu kartu ili neki drugi identifikacioni dokument).

X

Sa kupcem čija je ponuda najpovoljnija, poslije pribavljenog mišljenja Pravobranilaštva Republike Srpske, zaključiće se pismeni kupoprodajni ugovor.
Kupac pored izlicitirane cijene snosi i troškove koji se odnose na notarsku obrada ugovora, kao i troškove provođenje promjena u katastarskom operatu, kod nadležnog organa uprave za geodetske i imovinsko – pravne poslove.

XI

Konačnu kupoprodajnu cijenu kupljene nepokretnosti (u koju se uračunava iznos položene kaucije), kupac je dužan uplatiti u roku od sedam dana od dana održavanja licitacije.
Predaja kupcu u posjed kupljene nepokretnosti izvršiće se u roku od sedam dana od dana notarske obrade ugovora.

XII

Učesnik licitacije koji je stekao uslove za zaključenje ugovora, a odustane od zaključenja kupoprodajnog ugovora, gubi pravo na vraćanje položene kaucije.
Učesnik licitacije koji ne stekne uslove za zaključenje ugovora ima pravo na vraćanja položene kaucije.

XIII

Oglas o licitaciji biće objavljen u Derventskom listu, izdanje od 3. juna 2021. godine, na TV „K3“ Prnjavor, te na oglasnoj tabli i internet stranici Grada Derventa.

XIV

O vremenu i načinu razgledanja nepokretnosti i uvid u dokumentaciju o nepokretnosti koja je predmet prodaje (zemljišno – knjižni, katastarski i drugi podaci), kao i druge informacije zainteresovana lica mogu dobiti u Odjeljenju za prostorno uređenje Gradske uprave Derventa, svakim radnim danom u periodu od osam do 14 časova ili na brojeve telefona 053/315-171 i 053/315-176.

Broj: 02-470-34/21                                          GRADONAČELNIK
Datum: 28. maj 2021. godine
Milorad Simić

SLIČNI ARTIKLI

Konkurs Gerontološki centar

Derventski List

LICITACIJA ZA ZAKUP
OPŠTINSKIH PROSTORIJA

Derventski List

Javni poziv za nezaposlene borce

Derventski List