Derventski list
Konkursi

Oglas – Gradska izborna komisija

SKUPŠTINA
GRADA DERVENTA

Na osnovu člana 2.12 stav 5. Izbornog zakona BiH („Službeni glasnik BiH“, broj: 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 32/10, 18/13, 7/14, 31/16 i 41/20), člana 7. tačka a) Uputstva o utvrđivanju kvalifikacija, broja, imenovanju i razrješenju i obuci članova izborne komisije osnovne izborne jedinice u BiH („Službeni glasnik BiH“, broj: 29/18 i 36/19), člana 37. Statuta grada Derventa („Službeni glasnik grada Derventa“, broj: 6/21) i člana 1. Odluke o raspisivanju Javnog oglasa za imenovanje jednog člana Gradske izborne komisije Derventa („Službeni glasnik grada Derventa“ broj 13/21), Skupština grada Derventa, raspisuje

JAVNI OGLAS
za imenovanje jednog člana Gradske izborne komisije Derventa

I

Raspisuje se javni oglas za imenovanje jednog člana Gradske izborne komisije Derventa.

II

Nadležnost Gradske izborne komisije regulisana je Izbornim zakonom BiH, Izbornim zakonom RS i odgovarajućim podzakonskim propisima.

III

Mandat
– Mandat člana Gradske izborne komisije traje sedam godina i teče od dana davanja saglasnosti Centralne izborne komisije BiH na rješenje Skupštine grada Derventa o imenovanju člana Gradske izborne komisije.
– Član Gradske izborne komisije ne zasniva radni odnos.
– Član Gradske izborne komisije ima pravo na mjesečnu naknadu u skladu sa Zakonom i Odlukom o visini naknade za rad članova izborne komisije osnovne izborne jedinice u BiH.

IV

Opšti i posebni uslovi koje kandidat treba da ispunjava:
Opšti uslovi:
– da ima pravo glasa;
– da je lice sa odgovarajućom stručnom spremom i iskustvom u provođenju izbora.
Posebni uslovi:
– da ima prebivalište na području grada Derventa (izuzetak: član Izborne komisije može biti lice sa prebivalištem iz druge opštine, ukoliko nema kandidata sa prebivalištem u gradu Derventa koji ispunjavaju uslove tražene javnim oglasom);
– da ima završen fakultet, odnosno VII/1 stepen stručne spreme ili završen fakultet Bolonjskog sistema studiranja sa najmanje 180 ECTS i
– da posjeduje iskustvo u provođenju izbora (izuzetak: član Izborne komisije može biti lice koje ima VII/1 stepen stručne spreme, završen pravni fakultet, odnosno završen pravni fakultet Bolonjskog sistema studiranja sa najmanje 180 ECTS, bez izbornog iskustva).

Pod iskustvom u provođenju izbora podrazumijeva se:
– članstvo u izbornoj komisiji i
– članstvo u biračkom odboru na izborima obuhvaćenim Izbornim zakonom BiH.

V

Sukob interesa
U smislu odredbe člana 2.3. Izbornog zakona BiH za člana Izborne komisije ne može biti imenovano lice:
– koje se ne može kandidovati u smislu odredbi čl. 1.6, 1.7. i 1.7a Izbornog zakona BiH;
– koje je član najvišeg izvršno – političkog ograna političke stranke ili koalicije (predsjednik, potpredsjednik, generalni sekretar ili član izvršnog odbora ili glavnog odbora);
– koje je nosilac izabranog mandata ili je član izvršnog organa vlasti, osim u slučajevima predviđenim članom 2.12. stav 4. Izbornog zakona BiH;
– koje je kandidat za izbore za bilo koji nivo vlasti;
– kojem je izrečena kazna za radnju koja predstavlja težu povredu izbornih zakona ili propisa za koju je lično odgovorno, u posljednje četiri godine, računajući od dana pravosnažnosti odluke.
Za člana Izborne komisije ne može biti imenovano lice koje obavlja izvršnu funkciju, kako je utvrđeno odredbom člana 1.8. stav 6. Izbornog zakona BiH, odnosno lice koje je na dužnost imenovao Savjet ministara BiH, Vlada FBiH, Vlada Republike Srpske, kantonalna vlada i opštinsko vijeće, odnosno skupština opštine.

Sastav Izborne komisije treba da odražava zastupljenost konstitutivnih naroda, uključujući i ostale, vodeći računa o posljednjem popisu stanovništva provedenom na državnom nivou.
Sastav Izborne komisije treba, u pravilu, da odražava ravnopravnu zastupljenost polova. Ravnopravna zastupljenost polova, postoji u slučaju kada je jedan od polova zastupljen sa najmanje 40 odsto od ukupnog broja članova Izborne komisije.

VI

Potrebni dokumenti
Uz prijavu na javni oglas kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova u originalu ili ovjerenoj fotokopiji:
– kraću biografiju;
– ovjerenu diplomu o stečenoj stručnoj spremi;
– uvjerenje o državljanstvu ( ne starije od šest mjeseci),
– obrazac PBA-3 o prebivalištu (ne starije od tri mjeseca od dana izdavanja od strane nadležnog organa);
– dokaz o posjedovanju iskustva u provođenju izbora (dokaz o posjedovanju izbora mora sadržavati podatke o nazivu izborne komisije i mandatnom periodu, odnosno vrsti i godini izbora i nazivu biračkog mjesta u kojem je kandidat bio član biračkog odbora, te podatak da je kandidat bio angažovan u radu biračkog odbora i obavljao tu dužnost);
– svojeručno potpisanu i kod nadležnog organa ovjerenu izjavu kandidata o nacionalnom izjašnjenju sa posljednjeg popisa stanovništava u BiH;
– svojeručno potpisanu i kod nadležnog organa ovjerenu izjavu kandidata o nepostojanju smetnji iz član 2.3. Izbornog zakona BiH;
– svojeručno potpisanu i kod nadležnog organa ovjerenu izjavu kandidata da ne obavlja izvršnu funkciju kako je to utvrđeno odredbama člana 1.8. stav 6. Izbornog zakona BiH.
Dokumenti koji budu dostavljeni uz prijavu neće se vraćati kandidatima.

VII

Rok i način za podnošenje prijava:
– rok za podnošenje prijava je osam dana od dana objavljivanja javnog oglasa u „Službenom glasniku Republike Srpske“, dnevnom listu „Glas Srpske“ i u Derventskom listu;
– Ako javni oglas ne bude objavljen istovremeno, rok će se računati od dana posljednjeg objavljivanja javnog oglasa u jednom od javnih glasila navedenih u tački 1. ove tačke;
– javni oglas biće objavljen na zvaničnoj internet stranici Grada Derventa (www.derventa.ba), ali se to objavljivanje neće računati u rokove za prijavljivanje kandidata.
– neblagovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane;
– sa kandidatima koji budu ispunjavali uslove javnog oglasa Komisija za sprovođenje postupka po Javnom oglasu za imenovanje jednog člana Gradske izborne komisije Derventa obaviće intervju, o čemu će kandidati biti blagovremeno obaviješteni na adresu koju su naznačili u prijavi;
– prijave kandidata na javni oglas mogu se dostaviti lično putem protokola Gradske uprave Derventa ili putem pošte, na adresu: Skupština grada Derventa, Trg oslobođenja broj 3, 74400 Derventa, sa naznakom „Komisija za provođenje postupka po Javnom oglasu za imenovanje jednog člana Gradske izborne komisije Derventa“.

Broj: 01-022-282/21                                                                                                        PREDSJEDNIK
Datum: 27. maj 2021. godine                                                                                     SKUPŠTINE GRADA

Mirko Zemunović

 

SLIČNI ARTIKLI

LICITACIJA ZA ZAKUP
OPŠTINSKIH PROSTORIJA

Derventski List

OBAVJEŠTENJE AMBROZIJA

Derventski List

KONKURS – VENETO

Derventski List