Derventski list
  • Home
  • Konkursi
  • Nacrt odluke o izmjenama i
    dopunama Statuta grada Derventa
Konkursi

Nacrt odluke o izmjenama i
dopunama Statuta grada Derventa

SKUPŠTINA

GRADA DERVENTA

Na osnovu člana 37. stav 2. Statuta Grada Derventa („Službeni glasnik grada Derventa“, broj 6/21) i člana 152. stav 2. Poslovnika o radu Skupštine opštine Derventa („Službeni glasnik opštine Derventa“, broj: 9/17 i „Službeni glasnik grada Derventa“, broj 6/21), a nakon razmatranja Nacrta odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Derventa, Skupština grada Derventa na 6. sjednici održanoj 25. juna 2021. godine, donijela je

Z A K LЈ U Č A K

Prihvata se Nacrt odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Derventa i upućuje na javnu raspravu u trajanju od 30 dana.
Nacrt Odluke o izmjenama i dopunama Statuta grada Derventa biće objavljen kao poseban prilog uz sedmični list Derventski list i na zvaničnoj internet stranici Grada Derventa www.derventa.ba.
Za sprovođenje javne rasprave zadužuju se Komisija za statut i propise i Odjeljenje za opštu upravu.
Ovaj zaključak objaviti u „Službenom glasniku grada Derventa“.

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE GRADA

Mirko Zemunović

Mišljenja, primjedbe i prijedlozi na Nacrt odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Derventa mogu se dostaviti u pisanoj formi Skupštini grada Derventa – Komisija za statut i propise i Odjeljenje za opštu upravu najkasnije do 26. jula 2021. godine.

N A C R T

Na osnovu člana 39. stav (2) tačka 1) i člana 82. stav (2) Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 97/16 i 36/19), člana 37. stav (2) tačka 1) i člana 148. stav (2) Statuta Grada Derventa („Službeni glasnik Grada Derventa“, br. 6/21), Skupština grada Derventa na 6. sjednici održanoj 25. juna 2021. godine, donosi
O D L U K U
o izmjenama i dopunama Statuta Grada Derventa
Član 1.
( U Statutu Grada Derventa („Službeni glasnik Grada Derventa“, broj 6/21) u članu 36. stav (1) tačka 2) mijenja se i glasi:
„2) dva potpredsjednika Skupštine Grada,“
U istom članu u stav (3) mijenja se i glasi:
„(3) Izuzetno od stava 2. ovog člana, jedan od potpredsjednika Skupštine Grada, svoju dužnost može obavljati volonterski.“
Član 2.
U članu 42. iza riječi „predsjednika,“ dodaje se riječ „dva“.
Član 3.
Član 43. mijenja se i glasi:
„Član 43.
(1) Predsjednik i potpredsjednici Skupštine Grada biraju se na konstitutivnoj sjednici, iz reda odbornika, većinom glasova od ukupnog broja odbornika, u skladu sa Poslovnikom.
(2) Potpredsjednici ne mogu biti iz reda istog konstitutivnog naroda, odnosno grupe Ostalih.“
Član 4.
Član 45. mijenja se i glasi:
„Član 45.
(1) Potpredsjednici Skupštine Grada obavljaju poslove utvrđene ovim statutom, poslovnikom i aktima Skupštine Grada, zamjenjuju predsjednika Skupštine Grada i djeluju u njegovo ime kada je on odsutan ili spriječen u izvršavanju svojih dužnosti.
(2) Pravila zamjene predsjednika Skupštine Grada, u slučajevima iz stava 1. ovog člana, uređuju se poslovnikom o radu Skupštine Grada.“
Član 5.
U članu 46. u stavu (1)iza riječi „odnosno“, riječi „potpredsjednik Skupštine Grada može biti opozvan ili razriješen“, zamjenjuju se riječima „potpredsjednici Skupštine Grada mogu biti opozvani ili razriješeni“.
U istom članu u stavu (3) riječi „Potpredsjednik Skupštine Grada može biti opozvan“ zamjenjuju se riječima „Potpredsjednici Skupštine Grada mogu biti opozvani“.
Član 6.
U članu 47. u stavu (2), iza riječi „odnosno“ riječ „potpredsjednik“, zamjenjuje se riječju „potpredsjednici.“
Član 7.
U članu 48. u stavu (3) iza riječi „odnosno“, riječ „potpredsjednik“, zamjenjuje se riječju „potpredsjednici“.
U istom članu stav (4) mijenja se i glasi:
„(4) U slučaju iz stava 3. ovog člana sjednici Skupštine predsjedava odbornik kojeg odredi Skupština Grada, ako su predsjednik, odnosno potpredsjednici Skupštine Grada spriječeni ili odbiju da predsjedavaju sjednici.“

Član 8.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku grada Derventa“.

O b r a z l o ž e nj e

PRAVNI OSNOV ZA DONOŠENjE ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA GRADA DERVENTA

Članom 39. stav (2) tačka 1) Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16 i 36/19) i članom 37. stav (2) tačka 1) Statuta grada Derventa („Službeni glasnik grada Derventa“ broj 6/21) propisana je nadležnost skupštine jedinice lokalne samouprave da donosi statut .

Članom 82. stav 2. Zakona o lokalnoj samoupravi propisano je da skupština donosi statut, poslovnik, odluke, rješenja, zaključke, preporuke, rezolucije, strategije, planove i programe.
Članom 148. stav (2) Statuta grada Derventa propisano je da se Statut Grada mijenja odlukom o izmjenama i/ili dopunama ili donošenjem novog statuta.

RAZLOZI ZA DONOŠENjE ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA GRADA DERVENTA

Članom 43. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi, propisano je da skupština ima jednog potpredsjednika, u gradu skupština može da ima dva potpredsjednika koji nisu iz reda istog konstitutivnog naroda , odnosno grupe Ostalih.
Statutom Grada Derventa koji je Skupština grada Derventa donijela na 3. sjednici Skupštine grada, propisano je da Skupština Grada ima potpredsjednika. U skladu sa Zakonom, Skupština Grada može da ima dva potpredsjednika.
Opredjeljenje predlagača ove odluke je da se Statutom grada Derventa propiše da i Skupština grada Derventa ima dva potpredsjednika, kao što je to u svim gradovima u Republici Srpskoj.

OBRAZLOŽENjE ODREDBI NACRTA ODLUKE O O IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA GRADA DERVENTA

U članu 1. Nacrta odluke, predlaže se da se u Statutu Grada u članu 36. stavu (1) tačka 2) mijenja, a kojom se propisuje da Skupština grada Derventa ima dva potpredsjednika Skupštine Grada.
Istim članom Nacrta odluke predlaže se izmjena i stava (3) člana 36. Statuta Grada, kojom se propisuje da izuzetno od stava 2. istog člana, jedan od potpredsjednika Skupštine Grada, svoju dužnost može da obavlja volonterski.
Članom 36. stav 2. Statuta Grada je propisano da funkcioneri svoju dužnost obavljaju sa statusom zaposlenog lica po osnovu rješenja o radu na mandatni period utvrđen izbornim propisima.
Članom 2. Nacrta ove odluke, predlaže se da se u članu 42. Statuta Grada doda riječ „dva“, odnosno da Skupština Grada ima dva potpredsjednika.

Članom 3. Nacrta ove odluke, mijenja se član 43. Statuta Grada, tako da se stavom (1) propisuje da se predsjednik i potpredsjednici Skupštine Grada biraju se na konstitutivnoj sjednici, iz reda odbornika, većinom glasova od ukupnog broja odbornika, u skladu sa Poslovnikom, a stavom (2) da potpredsjednici ne mogu biti iz reda istog konstitutivnog naroda, odnosno grupe Ostalih.
Članom 4. Nacrta ove odluke, mijenja se član 45. Statuta Grada, tako da se stavom (1) propisuje da potpredsjednici obavljaju poslove utvrđene ovim statutom, poslovnikom i aktima Skupštine grada, zamjenjuju predsjednika Skupštine Grada i djeluju u njegovo ime kada je on odsutan ili spriječen u izvršavanju svojih dužnosti, a stavom (2) se propisuje da će se pravila zamjene predsjednika Skupštine Grada urediti poslovnikom o radu Skupštine Grada.
Članom 5. Nacrta ove odluke, u članu 46. u stavu (1) Statuta Grada, riječi „potpredsjednik Skupštine Grada može biti opozvan ili razriješen“, zamjenjuju se riječima „potpredsjednici Skupštine Grada mogu biti opozvani ili razriješeni“.
Članom 5. Nacrta ove odluke, u članu 46. u stavu (3) Statuta Grada, riječi „Potpredsjednik Skupštine Grada može biti opozvan“ zamjenjuju se riječima „Potpredsjednici Skupštine Grada mogu biti opozvani“.
Članom 6. Nacrta ove odluke, u članu 47. stavu (2) Statuta Grada, riječ „potpredsjednik“ zamjenjuje se riječju „potpredsjednici“.
Članom 7. Nacrta ove odluke, u članu 48. stavu (3) Statuta Grada, riječ „potpredsjednik“, zamjenjuje se riječju „potpredsjednici“ i u istom članu mijenja se stav (4) Statuta Grada, a kojim se propisuje da sjednici Skupštine predsjedava odbornik kojeg odredi Skupština Grada, ako su predsjednik, odnosno potpredsjednici Skupštine Grada spriječeni ili odbiju da predsjedavaju sjednici.
Članom 8. Nacrta ove odluke propisuje se stupanje na snagu odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Derventa.
FINANSIJSKA SREDSTVA ZA PROVOĐENjE OVE ODLUKE

Za provođenje ove odluke potrebna su dodatna finansijska sredstva u Budžetu Grada Derventa za obezbjeđenje plate za jednog potpredsjednika.

Nacrt Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Derventa sačinjen je u skladu sa Pravilima za izradu zakona i drugih propisa Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 24/14), a shodno članu 2. Pravila, kojim je propisano da su ,između ostalih, i organi jedinica lokalne samouprave dužni da primjenjuju Pravila prilikom izrade propisa.

OVLAŠTENI PREDLAGAČI
ODBORNICI SKUPŠTINE GRADA:

1. Mirko Zemunović
2. Pero Đurić
3. Dejan Pjeranović
4. Mirko Petrić
5. Nikola Nedinić
6. Vitomir Pivaš
7. Branko Katanić
8. Božidar Savović
9. Željko Nagradić
10. Milorad Novaković

SLIČNI ARTIKLI

Konkurs za izbor
sekretara Skupštine opštine

Derventski List

Oglas – Gradska izborna komisija

Derventski List

OBAVJEŠTENJE PŠENICA

Derventski List