Derventski list
Konkursi

Konkurs – komunalni policajac

GRADSKA UPRAVA
DERVENTA

Gradonačelnik Dervente na osnovu člana 77. i 78. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16), člana 7. stav 2. Pravilnika o jedinstvenim procedurama za popunjavanje upražnjenih radnih mjesta u gradskoj odnosno opštinskoj upravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 42/17), člana 24. tačka 7. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Gradske uprave Derventa („Službeni glasnik Dervente“, broj 12/21 i 13/21) raspisuje

JAVNI KONKURS
za popunjavanje upražnjenog radnog mjesta u statusu službenika u Gradskoj upravi Derventa

I

U Gradsku upravu Derventa prima se u radni odnos, na neodređeno vrijeme, u statusu službenika:
1. U Odjeljenje za inspekcijske poslove:
– Komunalni policajac …………………. jedan izvršilac.

II

 

OPIS POSLOVA:
– vrši komunalno inspekcijski nadzor nad primjenom zakona, odluka organa grada, drugih propisa i opštih akata iz oblasti komunalnih i drugih djelatnosti utvrđenim posebnim zakonom;
– obavlja i druge poslove po nalogu načelnika odjeljenja.
Kategorija radnog mjesta: četvrta, zvanje službenika – ne razvrstava se.

III

OPŠTI USLOVI:
1. da je državljanin Republike Srpske, odnosno BiH;
2. da je stariji od 18 godina;
3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost;
4. da nije osuđen za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u gradskoj, odnosno opštinskoj upravi;
5. da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH tri godine prije objavljivanja konkursa;
6. da nije u sukobu interesa, odnosno da ne obavlja dužnost koja je nespojiva sa dužnošću službenika u gradskoj, odnosno opštinskoj upravi.

IV

POSEBNI USLOVI:
Pored opštih uslova iz poglavlja III ovog javnog konkursa, posebni uslovi su: VSS, odnosno prvi ciklus odgovarajućeg studija koji se vrednuje sa najmanje 240 ECTS bodova, tehnološkog, tehničkog smjera, zaštite na radu ili društvenog smjera, tri godine radnog iskustva u odgovarajućem smjeru i stepenu stručne spreme, položen stručni ispit za rad u gradskoj/opštinskoj upravi i poznavanje rada na računaru.

V

POTREBNI DOKUMENTI:
Uz potpisanu prijavu na konkurs kandidati su dužni priložiti fotokopije dokaza o ispunjavanju posebnih uslova, kako slijedi:
– diploma o završenoj visokoj stručnoj spremi (kandidat koji je visoko obrazovanje stekao po Bolonjskom sistemu studiranja uz diplomu dostavlja i dodatak diplomi, u skladu sa odredbama propisa iz oblasti visokog obrazovanja);
– uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u opštinskoj /gradskoj upravi, odnosno izjava kojom se kandidat obavezuje da će u roku od šest mjeseci položiti stručni ispit ukoliko bude zaposlen ili rješenje o oslobađanju od obaveze polaganja stručnog ispita za rad u upravi u skladu sa Uredbom o stručnom ispitu za rad u upravi Republike Srpske ( „Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 68/11, 85//11 i 7/15);
– isprava kojom se dokazuje radno iskustvo u struci odnosno u traženom stepenu obrazovanja (potvrda, rješenje ili drugi akt iz kojeg se vidi na kojim poslovima i sa kojom stručnom spremom i u kom periodu je stečeno radno iskustvo).
Kao dokaz o ispunjavanju opštih uslova kandidat prilaže:
– fotokopiju uvjerenja o državljanstvu Republike Srpske, odnosno BiH;
– fotokopiju lične karte.
Sastavni dio prijave na javni konkurs je izjava da kandidat:
a) nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u gradskoj/opštinskoj upravi jedinice lokalne samouprave;
b) nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH, tri godine prije objavljivanja konkursa;
v) ne postoji nespojivost u skladu sa članovima od 43. do 47. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16).
Ispunjenost drugih uslova navedenih u javnom konkursu kandidati dokazuju svojeručno potpisanom izjavom koja je sastavni dio obrasca prijave na konkurs.
Sa svim kandidatima koji budu ispunjavali uslove Komisija za sprovođenje javnog konkursa za prijem službenika obaviće intervju o čemu će kandidati biti blagovremeno obaviješteni.
Ukoliko više kandidata na rang – listi ima isti broj bodova prednost će imati kandidat koji ima status člana porodice poginulog borca, ratnog – vojnog invalida i borca, kako je propisano članovima 36. 54. i 73. Zakona o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca Odbrambeno – otadžbinskog rata Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 134/11, 9/12, 40/12 i 18/15). Da bi ostvarili navedene prednosti kandidati su dužni da prilože odgovarajući dokaz o ispunjavanju uslova iz čl. 30. 39. i 60. navedenog zakona.
Prvorangirani kandidat po prijedlogu komisije dužan je u roku od sedam dana od dana prijema obavještenja komisije da dostavi dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova u originalu ili ovjerenoj fotokopiji kao i ovjerene izjave:
a) da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u opštinskoj/gradskoj upravi jedinice lokalne samouprave;
b) da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH, tri godine prije objavljivanja konkursa;
v) da ne postoji nespojivost u skladu sa članovima od 43. do 47. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i
g) uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti.
Ako prvorangirani kandidat ne dostavi dokaze u propisanom roku ili ako na osnovu dostavljenih dokaza komisija utvrdi da kandidat ne ispunjava opšte ili posebne uslove pozvaće sljedećeg kandidata po broju osvojenih bodova sa rang – liste uspješnih kandidata da dostavi tražene dokaze.

VI

ROK ZA PODNOŠENjE PRIJAVE
Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objavljivanja konkursa.
Prijava za učešće na javnom konkursu obavezno se podnosi na propisanom obrascu, koji se može preuzeti u Gradskoj upravi Derventa, Šalter sala ili na internet stranici Gradske uprave Derventa www.derventa.ba
Sve rubrike u prijavnom obrascu moraju biti čitko popunjene, uz obavezan svojeručni potpis. Neblagovremene, nepotpune, nedopuštene i nerazumljive prijave biće odbačene.
Prijave se mogu dostaviti lično (prijemna kancelarija) ili putem pošte na adresu: GRAD DERVENTA –GRADONAČELNIK, Trg oslobođenja broj 3 Derventa, sa naznakom: Prijava na Javni konkurs za popunjavanje upražnjenog radnog mjesta u statusu službenika u Gradskoj upravi Derventa.
Javni konkurs biće objavljen u dnevnom listu „Glas Srpske“ i u „Službenom glasniku Republike Srpske“. Ako konkurs ne bude objavljen istovremeno rok će se računati od dana posljednjeg objavljivanja
Javni konkurs će biti objavljen i u Derventskom listu i na zvaničnoj internet stranici grada Derventa, ali se te objave neće računati u rokove za prijavljivanje na konkurs.
Kontakt osoba: Nada Đurić, telefon broj 053/315-107.
Broj: 02- 120-97/21                                                                              GRADONAČELNIK
Datum: 9. avgust 2021. godine                                                             Milorad Simić

SLIČNI ARTIKLI

OGLAS

Derventski List

KONKURS – VENETO

Derventski List

PRAVILNIK O PODSTICAJIMA U POLJOPRIVREDI

Derventski List