Derventski list
Novosti

Policijska akademija
i SAJ upisuju 170 kadeta

Ministarstvo unutrašnjih poslova RS raspisalo je javni konkurs za upis 150 kadeta u 24. klasu Policijske akademije Banjaluka i 20 kadeta u 10. klasu Specijalne antiterorističke jedinice, a koji je otvoren do 15. septembra.
Pravo učešća na konkursu imaju kandidati koji imaju državljanstvo Republike Srpske, odnosno BiH i koji na dan zatvaranja konkursa imaju najmanje 18 godina i nisu stariji od 25 godina, kao i oni koji imaju najmanje četvrti stepen stručne spreme.
Uslovi su i da je kandidat fizički i psihički sposoban za rad, što se utvrđuje na osnovu ljekarskog uvjerenja, da protiv njega nije pokrenut krivični postupak, kao i da mu pravosnažnom presudom nije izrečena kazna za krivično djelo za koje se tereti po službenoj dužnosti, osim za krivična djela ugrožavanja javnog saobraćaja za koja je pravnosnažnom presudom izrečena kazna zakona do šest mjeseci.
Kandidat treba da ispunjava i uslove da nije kažnjen za prekršaj sa obilježjem nasilja, da dosadašnje ponašanje, navike i sklonosti ukazuju na njegovu podobnost za obavljanje policijskih poslova.
Uslov za učešće na konkursu je da kandidat nije otpušten iz institucija državne uprave ili iz vojne službe u BiH po osnovu izrečene disciplinske mjere u posljednjih pet godina ili da u toku trajanja disciplinskog postupka, a prije izricanja konačne odluke, nije na lični zahtjev prestao radni odnos u posljednjih pet godina.
Kandidat mora posjeduje i vozačku dozvolu „B“ kategorije.
Iz MUP-a Srpske navode da se nepotpune i neblagovremene prijave neće razmatrati.
Sve potrebne informacije zainteresovani kandidati mogu dobiti na internet stranici Uprave za policijsku obuku www.education.muprs.org i na broj telefona 051/333-606.

SLIČNI ARTIKLI

UPOZORENJE ZBOG
JAKOG VJETRA

Derventski List

DERVENTSKI SP PROSLAVIO
25 GODINA RADA

Derventski List

PRIPREMNA NASTAVA U
„TROLU“ OD PONEDJELЈKA

Derventski List