Derventski list
  • Home
  • IZDVOJENO
  • Donesena nova naredba o
    regulisanju rada na području grada
IZDVOJENO Konkursi

Donesena nova naredba o
regulisanju rada na području grada

GRAD DERVENTA
GRADONAČELNIK

Na osnovu člana 22. Zakona o zaštiti i spasavanju u vanrednim situacijama („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 121/12 i 46/17), člana 43. Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 90/17), Odluke o proglašenju vanredne situacije u Republici Srpskoj („Službeni glasnik Reublike Srpske“, broj 25/20), člana 59. i 82. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Reublike Srpske“, broj 97/16 i 36/19), člana 4. Odluke o organizaciji i funkcionisanju civilne zaštite u oblasti zaštite i spasavanja na teritoriji grada Derventa („Službeni glasnik grada Derventa“, broj 14/21), člana 89. stav 3. Statuta Grada Derventa („Službeni glasnik grada Derventa“, broj 6/21) i Zaključka o obaveznom sprovođenju mjera za reagovanje na pojavu bolesti izazvane novim virusom korona (COVID-19) u Republici Srpskoj, broj: 97-1/21 od 30.08.2021. godine, na prijedlog Gradskog štaba za vanredne situacije, gradonačelnik Dervente, donosi

NAREDBU
o regulisanju rada trgovinskih i drugih objekata
na teritoriji grada Derventa

1) U cilju sprječavanja širenja virusa korona SARS-CoV-2 i COVID-19 bolesti na teritoriji Grada Derventa i zaštite i spasavanja stanovništva od 30.08.2021. do 13.09.2021. godine zabranjuju se:
1. sva javna okupljanja u grupama većim od 120 lica,
2. sva privatna okupljanja koja se ne održavaju na javnom mjestu u grupama većim od 70 lica.

2) Od 30.08.2021. do 13.09.2021. godine ograničava se radno vrijeme u periodu od šest do 24 časa:
1. svim vrstama ugostiteljskih objekata za ishranu i piće bez obzira da li posluju samostalno ili u okviru drugih objekata u kojima se obavlja privredna djelatnost (benzinske pumpne stanice, objekti za smještaj i dr.),
2. priređivačima igara na sreću (kladionice, automat klubovi, kazina, tombole i dr.).

3) Izuzetno od tačke 2), podtačke 1. ove Naredbe od 30.08.2021. do 13.09.2021. godine, u periodu od šest do dva časa narednog dana, dozvoljava se rad noćnim klubovima, uz strogo pridržavanje mjera propisanih od strane JZU ”Institut za javno zdravstvo Republike Srpske”.

4) Od 30.08.2021. do 13.09.2021. godine u periodu od 24 do šest časova dragstori mogu raditi isključivo putem šalterske prodaje.

5) Od 30.08.2021. godine u periodu od šest do tri časa narednog dana a izuzetno od tačke 1), podtačke 1. ove naredbe, dozvoljavaju se:
1. takmičarske aktivnosti sportskih organizacija i sportista uz prisustvo publike i uz strogo pridržavanje mjera propisanih od strane JZU ”Institut za javno zdravstvo Republike Srpske”,
2. organizacija kulturnih manifestacija i festivala na otvorenom uz strogo pridržavanje mjera propisanih od strane JZU ”Institut za javno zdravstvo Republike Srpske”.

6) Dozvoljene aktivnosti iz ove naredbe sprovode se uz punu odgovornost organizatora za strogo sprovođenje mjera propisanih od strane JZU ”Institut za javno zdravstvo Republike Srpske”.

7) Zadužuju se sve vaspitno-obrazobne ustanove na području Grada Derventa, da u skladu sa epidemiološkom situacijom u Republici Srpskoj, redovno obavještavaju Ministarstvo prosvjete i kulture, te da ukoliko bude potrebno dostave prijedlog za obustavljanje nastave u školama i prelasku na odvijanje nastave na daljinu.

8) Prijedlog za obustavljanje nastave u školama iz tačke 7) ove naredbe može da obuhvata sve škole na području određene jedinice lokalne samouprave ili samo određene škole sa ili bez područnih odjeljenja.

9) Obavezuju se građani da u zatvorenom prostoru nose zaštitnu masku (prekrivena usta, nos i brada), da se pridržavaju zaštitne mjere fizičkog rastojanja od dva metra, kako u zatvorenom tako i na otvorenom prostoru, te da se pridržavaju uputstva JZU ”Institut za javno zdravstvo Republike Srpske” za boravak u zatvorenom prostoru u zavisnosti od djelatnosti koja se obavlja.

10) Izuzetno od tačke 9) ove naredbe obaveze nošenja zaštitne maske su izuzeta:
1. djeca mlađa od 7 godina života,
2. lica sa invaliditetom i djeca sa smetnjama u razvoju,
3. lica koja obavljaju fizičku i sportsku aktivnost u okviru sportskih
objekata.

11) Preporučuje se građanima da na otvorenom prostoru koriste zaštitne maske ukoliko nije moguće održavati fizičko rastojanje od dva metra, a u skladu sa uputstvom JZU ”Institut za javno zdravstvo Republike Srpske” za korišćenje zaštitne maske na otvorenom prostoru.

12) Obavezuju se tržnice, trgovački centri, robne kuće, kao i ostali prodajni objekti da odrede jedno ili više lica za sprovođenje epidemioloških mjera u zajedničkim prostorima objekta (glavni ulaz, prolazi, hodnici) u skladu sa tačkom 7) ove naredbe sa posebnom pažnjom na ograničenje broja lica u objektu u zavisnosti od površine ukupnog prostora objekta.

13) Obavezuju se pravna lica, preduzetnici i fizička lica koja u direktnom kontaktu pružaju usluge građanima da:
1. usluge pružaju zaštićeni maskom,
2. obavezno sprovode mjere dezinfekcije,
3. obezbijede maske građanima koji koriste njihove usluge, a nemaju ih,
4. se pridržavaju se uputstva JZU ”Institut za javno zdravstvo Republike Srpske” za organizovanje rada u zavisnosti od djelatnosti koju obavljaju,
5. odrede jedno ili više lica za sprovođenje epidemioloških mjera unutar prodajnog objekta, uz mogućnost uskraćivanja pružanja usluge u slučaju nepridržavanja mjera.

14) Subjekti koji obavljaju registrovanu djelatnost dužni su da uslove za obavljanje djelatnosti prilagode mjerama propisanim od strane JZU ”Institut za javno zdravstvo Republike Srpske” za sprečavanje pojave i širenja COVID-19 bolesti na radnom mjestu.

15) Subjekti koji pružaju usluge građanima dužni su:
1. organizovati svoj rad uz primjenu propisanih epidemioloških mjera od strane JZU ”Institut za javno zdravstvo Republike Srpske” sa posebnom pažnjom na ograničenje broja lica u objektu u zavisnosti od površine prostora i uz obavezno poštovanje propisanog fizičkog rastojanja,
2. na ulazu u objekat postaviti obavještenje o ukupnom broju lica koja mogu boraviti u odnosu na njegovu površinu.

16) Subjekti koji obavljaju registrovanu djelatnost mogu samostalno obavljati dezinfekciju poslovnih prostorija u skladu sa uputstvom JZU ”Institut za javno zdravstvo Republike Srpske”.

17) Gradska uprava dužna je organizovati svoj rad sa građanima na sljedeći način:
1. na ulazu u službene prostorije ograničiti broj osoba koje istovremeno mogu da uđu i borave u prostorijama organa,
2. održavati rastojanje u zatvorenim prostorima od najmanje dva metra uz blagovremeno preduzimanje mjera dezinfekcije i pojačane higijene i
3. omogućiti rad šalter sale i matične službe u gradskoj upravi uz obezbjeđenje fizičke providne barijere na radnom mjestu koja pruža dovoljnu zaštitu zaposlenom i korisniku.

18) JZU Dom zdravlja Derventa će organizovati svoj rad po usaglašenim preporukama i zaključcima resornog nadležnog Ministarstva.

19) U svim javnim ustanovama i preduzećima čiji je osnivač Grad organizovati proces rada uz izvršavanje svih funkcija, obezbijediti mjere za ograničavanje broja ulazaka i zadržavanja u prostorijama gdje se pružaju usluge.

20) Organi jedinica lokalne samouprave, te pravna lica i ostali subjekti koja vrše javna ovlaštenja trebaju organizovati rad od kuće za radnike za poslove za koje je to moguće.

21) Nadzor nad sprovođenjem ove naredbe sprovodi Odjeljenje za inspekcijske poslove grada Derventa.

22) Naređuje se Gradskom štabu za vanredne situacije Grada Derventa da u slučaju pogoršanja epidemiološke situacije na teritoriji grada donesu restriktivnije mjere u odnosu na mjere utvrđene ovom naredbom i da pod hitno preuzmu sve potrebne mjere i radnje na sanaciji epidemiološke situacije na teritoriji Grada Derventa, te da o preduzetim mjerama i radnjama u roku od 48 časova obavijeste Republički štab za vanredne situacije.

23) Nepoštovanje mjera zabrane i ograničenja iz ove Naredbe sankcionisaće se u skladu sa Zakonom o javnom redu i miru (”Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 11/15 i 58/19) i Zakonom o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti (”Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 90/17, 42/20 i 98/20).

24) Naredba o obaveznoj kontroli lica kojima je određena kućna izolacija zbog novog virusa korona (COVID-19) u Republici Srpskoj (”Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 24/20) se primjenjuju uz ovu naredbu.

25) Stupanjem na snagu ove Naredbe, prestaje da važi Naredba o regulisanju rada trgovinskih i drugih objekata na teritoriji Grada Derventa, broj: 02-140-28/21 od 17. avgusta 2021. godine.

26) Ova Naredba stupa na snagu danom donošenja i objaviće se u ”Službenom glasniku Grada Derventa”.

Broj: 02-140-31/21                                                                                                       GRADONAČELNIK
Datum: 1. septembar 2021. godine                                                                              Milorad Simić

SLIČNI ARTIKLI

Novi saziv Skupštine
opštine danas zasjeda

Derventski List

Donirano oko 475.000 KM,
humanitarni broj pozvan 61.011 puta

Derventski List

SABOR LOVACA OKUPIO
600 LJUBITELJA LOVA

Derventski List