Derventski list
  • Home
  • Konkursi
  • Oglas o prodaji gradskog
    građevinskog zemljišta
Konkursi

Oglas o prodaji gradskog
građevinskog zemljišta

GRADSKA UPRAVA
DERVENTA

Gradonačelnik Dervente, u skladu sa članom 9. Pravilnika o postupku javnog konkursa za raspolaganje nepokretnostima u svojini Republike Srpske i jedinica lokalne samouprave („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 20/12 i 63/19), članom 3. Odluke o prodaji neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta u svojini opštine Derventa u obuhvatu Regulacionog plana „DERVENTA – SJEVER – LUG“ putem usmenog javnog nadmetanja (prva licitacija), („Sl. glasnik grada Derventa“ broj : 15/21) i članom 1. Odluke o ispravci greške u Odluci o prodaji nepokretnosti u svojini grada Derventa u obuhvatu RP „DERVENTA – SJEVER – LUG“ usmenim javnim nadmetanjem – licitacijom (prva licitacija) („Sl. glasnik grada Derventa“ broj: 20/21) objavljuje

O G L A S
o prodaji nepokretnosti u svojini grada Derventa
u obuhvatu Regulacionog plana „DERVENTA – SJEVER -LUG“ usmenim javnim nadmetanjem – licitacijom
(prva licitacija)

I

Predmet prodaje je nepokretnost – neizgrađeno gradsko građevinsko zemljište u svojini grada Derventa sa 1/1 dijela, upisano u Zemljišnoknjižni uložak broj 112 KO Derventa 2, u obuhvatu RP „DERVENTA – SJEVER – LUG“, na kojem je planirano individualno stanovanje – slobodnostojeći objekat, po tržišnoj cijeni od 12,00 KM/m2, u Ulici Vidovdanska, označeno kao:
– katastarska parcela broj: 351/38 livada 3. klase površine 539 m2, po početnoj prodajnoj cijeni u iznosu od 6.468 KM.

II

Prodaja nepokretnosti izvršiće se usmenim javnim nadmetanjem – licitacijom (u daljem tekstu: licitacija).
Licitacija će biti održana dana 9. novembra 2021. godine u devet časova u zgradi Gradske uprave Derventa.

III

Postupak licitacije provešće Komisije za provođenje javnog nadmetanja (u daljem tekstu: Komisija), a u skladu sa odredbama Pravilnika o postupku javnog konkursa za raspolaganje nepokretnostima u svojini Republike Srpske i jedinica lokalne samouprave („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 20/12 i 63/19).

IV

Na nepokretnosti koja je predmet licitacije nisu uknjiženi tereti.

V

Pravo učešća na licitaciji imaju sva zainteresovana fizička i pravna lica koja po zakonu mogu steći pravo svojine na nepokretnosti koja je predmet prodaje i koja do 8. novembra do 14 časova, uz popunjenu PRIJAVU, dostave sljedeće:
1. Kopiju lične karte;
2. Dokaz da je uplaćena kaucija, odnosno da su novčana sredstva fizičkog ili pravnog lica koji se prijavljuje na licitaciju uplaćena na račun primaoca (budžet grada Derventa);
3. Ovjerenu pismenu punomoć ukoliko ponuđač ima punomoćnika, a za pravna lica ovjereno ovlašćenje za zastupanje pravnog lica;
4. Za pravna lica, kopiju rješenja o registraciji;
5. Kopiju tekućeg računa.
(Dokazi pod tačkom 3. mogu se dostaviti pred početak licitacije).

VI

Uplata kaucije se vrši na Jedinstveni račun trezora grada Derventa, broj 555-008-00252003-23, otvoren kod Nove banke a.d. Banjaluka, u iznosu od 1.000 KM.

VII

Prijave sa dokazom o izvršenoj uplati kaucije dostaviti na adresu: Grad Derventa – gradonačelnik „Komisija za provođenje javnog nadmetanja“, sa naznakom – „Za prodaju nepokretnosti koja je predmet licitacije“, Trg oslobođenja 3, 74400 Derventa.

VIII

Obrazac prijave na licitaciju zainteresovana lica mogu dobiti u Šalter sali Gradske uprave Derventa, na šalteru broj 6.

IX

Licitacija se može održati samo ako se za nepokretnost koja je predmet ove licitacije prijave najmanje dva učesnika.
Kod utvrđivanja broja učesnika licitacije utvrdiće se koja lica učestvuju u svoje ime (dokaz lična karta ili drugi identifikacioni dokument), a koja kao punomoćnici, odnosno zakonski zastupnici (punomoćnici i zakonski zastupnici dužni su priložiti potpisano ovlašćenje, ličnu kartu ili neki drugi identifikacioni dokument).

X

Sa kupcem čija je ponuda najpovoljnija, poslije pribavljenog mišljenja Pravobranilaštva Republike Srpske, zaključiće se pismeni kupoprodajni ugovor.
Kupac pored izlicitirane cijene snosi troškove koji se odnose na notarsku obrada ugovora, kao i troškove provođenja promjena u katastarskom operatu, kod nadležnog organa Uprave za geodetske i imovinsko – pravne poslove.

XI

Konačnu kupoprodajnu cijenu nepokretnosti (u koju se uračunava iznos položene kaucije), kupac je dužan uplatiti u roku od sedam dana od dana održavanja licitacije.
Predaja kupcu u posjed kupljene nepokretnosti izvršiće se u roku od sedam dana od dana notarske obrade ugovora.

XII

Učesnik licitacije koji je stekao uslove za zaključenje ugovora, a odustane od zaključenja kupoprodajnog ugovora, gubi pravo na vraćanje položene kaucije.
Učesnik licitacije koji ne stekne uslove za zaključenje ugovora ima pravo na vraćanje položene kaucije.

XIII

Oglas o licitaciji biće objavljen u Derventskom listu, izdanje od 21. oktobra, na „K3“ Prnjavor, te na oglasnoj tabli i internet stranici grada Derventa.

XIV

O vremenu i načinu razgledanja nepokretnosti i uvid u dokumentaciju o nepokretnosti koja je predmet prodaje (zemljišnoknjižni, katastarski i drugi podaci), kao i druge informacije zainteresovana lica mogu dobiti u Odjeljenju za prostorno uređenje Gradske uprave Derventa, svakim radnim danom u periodu od osam do 14 časova ili na brojeve telefona 053/315-171, 053/315-176.

Broj: 02-470-42/21
Datum: 19. oktobar 2021. godine

GRADONAČELNIK

Milorad Simić

 

 

SLIČNI ARTIKLI

Obavještenje – podsticaji

Derventski List

Konkurs – službenici

Derventski List

IZVJEŠTAJ MATIČNE SLUŽBE

Derventski List