Derventski list
  • Home
  • Konkursi
  • Лицитација за закуп
    просторија у згради Гимназије
Konkursi

Лицитација за закуп
просторија у згради Гимназије

GRADSKA UPRAVA
DERVENTA

Na osnovu člana 2. stav 1. Odluke o izdavanju u zakup školskih prostorija u zgradi Gimnazije putem javnog oglašavanja („Službeni glasnik grada Derventa“, broj 20/21) i člana 6. Pravilnika o postupku javnog nadmetanja za prodaju nepokretnosti u društvenoj svojini („Službeni list SR BiH“, broj 28/79), gradonačelnik Dervente objavljuje

JAVNU LICITACIJU
za dodjelu u zakup školskih prostorija u
zgradi Gimnazije

I

Grad Derventa daje u zakup školske prostorije u zgradi Gimnazije u Ulici Svetog Save broj 1, i to jednu učionicu i jednu kancelariju, ukupne površine 85,00 m2 u zgradi izgrađenoj na k.č. 189/1 k.o. Derventa 2, upisanoj u ZK uložak broj 248 sa pravom raspolaganja grada Derventa sa dijelom 1/1.

II

Postupak javne licitacije obaviće se pribavljanjem pismenih ponuda.

III

Početna minimalna cijena mjesečne zakupnine poslovnog prostora iznosi 250 KM bez uračunatog PDV-a.

IV

Pravo učešća na licitaciji imaju pravna lica registrovana za obavljanje djelatnosti iz oblasti obrazovanja, koja uz ponudu dostave dokaz o položenoj kauciji koja iznosi deset odsto od početne mjesečne zakupnine poslovnog prostora i kopiju poslovnog računa.
Uplata kaucije se vrši na Jedinstveni račun trezora grada Derventa, broj 5550080025200323, otvoren kod Nove banke a.d. Banjaluka.

V

Rok za dostavljanje ponuda je 11. novembar 2021. godine do 12 časova.
Ponude se dostavljaju u zatvorenoj koverti putem pošte ili u Šalter – sali Gradske uprave na adresu: Grad Derventa – gradonačelnik, Komisija za provođenje postupka javne licitacije za izdavanje u zakup školskih prostorija u zgradi Gimnazije putem javnog oglašavanja, Trg oslobođenja broj 3, sa jasnom naznakom: „PONUDA ZA ZAKUP ŠKOLSKIH PROSTORIJA U ZGRADI GIMNAZIJE“ – NE OTVARAJ.

VI

Blagovremeno prispjele ponude javno će otvoriti komisija i to 11. novembra 2021. godine u 13 časova u Konferencijskoj sali Gradske uprave.
Ponude koje stignu poslije ovog roka smatraće se neblagovremenim i neće biti razmatrane.
Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača donosi komisija u roku od sedam dana od dana otvaranja ponuda, poslije čega će u pismenoj formi obavijestiti sve učesnike.

VII

Sa najpovoljnijim ponuđačem gradonačelnik će zaključiti ugovor o zakupu školskih prostorija na period od pet godina.
Ugovorom o zakupu regulisaće se ugovorni odnosi između ugovarača.

VIII

Učesnik licitacije koji je stekao uslove za zaključenje ugovora o zakupu, a odustane od zaključenja ugovora, gubi pravo na vraćanje kaucije.
Učesnik licitacije koji ne stekne uslove za zaključenje ugovora ima pravo na vraćanje uplaćene kaucije.

IX

Oglas o javnoj licitaciji biće objavljen u Derventskom listu, na internet stranici Gradske uprave i na oglasnoj tabli.

X

Detaljnije informacije zainteresovana pravna lica mogu dobiti u Odjeljenju za stambeno – komunalne poslove svakim radnim danom od 7.30 do 15.30 časova ili na telefon broj: 053/ 315-142.

Broj: 02-374-50/21
Datum: 22. oktobar 2021. godine

GRADONAČELNIK
Milorad Simić

SLIČNI ARTIKLI

JAVNI POZIV PRIVREDA

Derventski List

OGLAS OPŠTINSKA UPRAVA

Derventski List

KOMUNALAC – LICITACIJA

Derventski List