Derventski list
Konkursi

Komunalac – licitacija

„Komunalac“ a.d. Derventa
Broj: 844-2/21
Datum: 29. novembar 2021.godine

Na osnovu odluke Nadzornog odbora „Komunalac“ a.d. Derventa br. 900/21 od 29. novembra 2021. godine direktor društva objavljuje

O G L A S
o ponovnoj prodaji dijela osnovnih sredstava

1. Predmet prodaje

Putem usmenog javnog nadmetanja (licitacije) organizuje se ponovna prodaja dijela osnovnih sredstava u vlasništvu „Komunalac“ a.d. Derventa sa sljedećim karakteristikama:

– Buldožer gusjeničar TG, model 140 B, proizvođač „14. oktobar“, Kruševac, br. šasije 80855, broj motora 188606, godina proizvodnje 1990, ispravno stanje, za početnu prodajnu cijenu od 12.000 KM;

– Dio osnovnog sredstva – nadogradnja za kamion autosmećar, proizvođač „Kovina“, Visoko, sa potisnom pločom i mogućnosti pretovara velikih i malih kontejnera za otpad, ispravno stanje, za početnu prodajnu cijenu od 10.000 KM.

2. Pravo učešća

Pravo učešća u licitaciji imaju pravna i fizička lica koja u utvrđenom roku prilože prijavu (obrazac prijave se nalazi u Šalter – sali „Komunalac“ a.d. Derventa) i dokaz o uplati kaucije (uplata kaucije se može izvršiti na blagajni „Komunalac“ a.d. Derventa) u iznosu od deset odsto početne prodajne cijene bez PDV-a za osnovno sredstvo, na dan održavanja licitacije, odnosno 10. decembra 2021. godine od 11 do 11.45 časova u Šalter – sali „Komunalca“.

3. Pregled osnovnih sredstava

Sva zainteresovana lica mogu pregledati osnovna sredstva koja su predmet licitacije svakim radnim danom od dana objavljivalja oglasa o licitaciji do 10. decembra 2021. godine od osam do 12 časova. Kontakt osoba Mirko Veselinović, broj telefona 065/441-456. Osnovna sredstva se prodaju u viđenom stanju i naknadne reklamacije se neće uvažiti.

4. Vrijeme i mjesto održavanja licitacije

Usmeno javno nadmetanje (licitacija) biće održano 10. decembra 2021. godine u 12 časova u prostorijama uprave „Komunalca“ u Ulici Njegoševa br. 1.
Početna licitaciona cijena za osnovna sredstva je iskazana u stavci 1. Predmet prodaje.

5. Sadržaj prijave (dokumentacija za učešće)

Ponuda treba da sadrži sljedeće:
– Popunjen obrazac prijave sa fotokopijom lične karte (za fizička lica) i fotokopija rješenja o upisu u sudski registar (za pravna lica);
– Dokaz o izvršenoj uplati kaucije (izdaje se na blagajni „Komunalca“ prilikom uplate kaucije).
Prijava mora biti potpisana od strane podnosioca, a za pravno lice i ovjerena pečatom pravnog lica

6. Tok licitacije

– Registracija ponuđača – provjera identiteta podnosioca ponude, zakonskog zastupnika ili punomoćnika;
– Saopštenje pravila licitacije;
– Prva ponuđena cijena mora biti viša od početne prodajne cijene;
– Najmanje povećanje licitiranog iznosa je deset KM.

7. Obaveze kupca

Kupac je dužan za kupljeno osnovno sredstvo uplatiti puni iznos u korist „Komunalca“ na žiro – račun broj 5620050000044482 kod „NLB Razvojne banke“ u roku od osam dana od dana izdavanja fakture.
U cijenu će biti uračunat iznos uplaćene kaucije od deset odsto. Osnovno sredstvo se preuzima u viđenom stanju u roku od tri dana od dana uplate cijene.
Ako kupac odustane od kupovine nakon što je njegova ponuda prihvaćena ili ukoliko poslije zaključenja ugovora kupac odustane od njegove realizacije, uplaćena kaucija od deset odsto neće mu biti vraćena, a „Komunalac“ zadržava pravo da dodijeli ugovor prvom sljedećem ponuđaču sa rang – liste ponuđača.

8. Dodatne informacije

Svi učesnici u licitaciji koji ne budu izabrani kao najpovoljniji, kaucija će biti vraćena, bez prava na kamatu i druge naknade, u roku od deset dana od dana održavanja licitacije.
Ovaj oglas biće objavljen u Derventskom listu i na oglasnoj tabli „Komunalca“. Tekst oglasa zainteresovana lica mogu preuzeti na protokolu „Komunalca“.

Direktor
Denis Pijetlović

SLIČNI ARTIKLI

Donesena nova naredba o
regulisanju rada na području grada

Derventski List

KONKURS GERONTOLOŠKI CENTAR

Derventski List

KOMUNALAC – LICITACIJA

Derventski List