Derventski list
  • Home
  • Konkursi
  • Turistička organizacija: Ponovni
    konkurs za izbor direktora
Konkursi

Turistička organizacija: Ponovni
konkurs za izbor direktora

SKUPŠTINA GRADA
DERVENTA

Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 41/03), člana 18. stav 2. i 4. Zakona o sistemu javnih službi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 66/07, 109/12 i 44/16), člana 86. stav 1. Zakona o turizmu („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 45/17), člana 19. Statuta Javne ustanove „Turistička organizacija opštine Derventa“ Derventa, broj 08/18 od 18. januara 2018. godine i člana 1. Odluke o raspisivanju ponovnog Javnog konkursa za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove „Turistička organizacija opštine Derventa“ Derventa („Službeni glasnik grada Derventa“, broj 24/21), Skupština grada Derventa raspisuje

PONOVNI
J A V N I K O N K U R S
za izbor i imenovanje direktora Javne
ustanove „Turistička organizacija opštine Derventa“ Derventa

I

Skupština grada Derventa raspisuje ponovni javni konkurs za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove „Turistička organizacija opštine Derventa“ Derventa.

II

Opis poslova direktora:
Direktor rukovodi „Turističkom organizacijom“, organizuje i rukovodi procesom rada i poslovanja, donosi odluke u okviru svoje nadležnosti, predstavlja i zastupa ustanovu i odgovoran je za zakonitost rada ustanove.
U ostvarivanju obaveza direktor obavlja i sljedeće poslove: predlaže finansijski plan i godišnji program rada turističke organizacije i preduzima mjere za njihovo provođenje, izvršava odluke i zaključke osnivača i daje prijedloge za donošenje odluka i zaključaka, izvršava odluke upravnog odbora, podnosi upravnom odboru i osnivaču izvještaj o rezultatima poslovanja „Turističke organizacije“ po periodičnom i godišnjem obračunu, odgovoran je za izvršavanje finansijskog plana ustanove, stara se o održavanju i pravilnom korišćenju i obezbjeđenju sredstava kojima raspolaže ustanova, predlaže upravnom odboru akt o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta i druga opšta akta, odlučuje o potrebi zasnivanja radnog odnosa, odlučuje o izboru kandidata za zasnivanje radnog odnosa, odlučuje o pojedinačnim pravima, obavezama i odgovornostima radnika na radu i u vezi sa radom u skladu sa Zakonom o radu, kolektivnim ugovorom i Statutom ustanove, izvršava pravosnažne odluke suda i drugih organa, predlaže donošenje odluka o korišćenju sredstava u skladu sa zakonom, imenuje stalne i povremene komisije i obavlja i druge poslove propisane zakonom, aktima osnivača i ustanove.

III

Mandat
Direktor se imenuje na mandatni period od četiri godine sa mogućnošću ponovnog izbora.

IV

Kandidati treba da ispunjavaju opšte i posebne uslove.

a) Opšti uslovi za kandidate su:
– da su državljani RS ili BiH;
– da su stariji od 18 godina;
– da nisu osuđivani za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivična djela koja ih čine nepodobnim za obavljanje traženih poslova;
– da nisu otpušteni iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Republici Srpskoj u periodu od tri godine prije dana objavljivanja upražnjene pozicije;
– da ne služe kaznu izrečenu od strane Međunarodnog suda za bivšu Jugoslaviju i da nisu pod optužnicom tog suda, a da se nisu povinovali nalogu da se pojave pred sudom ( Član IX 1. Ustava BiH);
– da imaju opštu zdravstvenu sposobnost

b) Posebni uslovi i kriterijumi za imenovanje direktora su:
– završen prvi ciklus studijskog programa sa najmanje 180 ECTS bodova ili ekvivalent;
– potrebno stručno znanje iz djelatnosti kojom se bavi turistička organizacija opštine;
– najmanje dvije godine radnog iskustva u sturci od čega najmanje jedna godina na rukovodećim poslovima u turističkom sektoru;
– aktivno poznavanje jednog stranog jezika na nivou B2, C1 ili C2 u skladu sa CEF standardima;
– posjedovanje rukovodnih i organizacionih sposobnosti;
– dokazani uspjesi i rezultati u obavljanju ranijih poslova;
– program rada ustanove.

Pod radnim iskustvom u struci od najmanje dvije godine podrazumijeva se radno iskustvo poslije sticanja stručne spreme iz tačke IV – b), alineja jedan.

V

Potrebni dokumenti
Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova:
– uvjerenje o državljanstvu;
– ovjerenu kopiju diplome;
– dokaz o radnom iskustvu u struci, (tačka IV b) alineja 3), biografiju o kretanju u službi;
– ovjerenu izjavu da nisu osuđivani za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivična djela koja ih čine nepodobnim za obavljanje traženih poslova;
– potpisane i ovjerene izjave o ispunjavanju uslova iz tačke IV, pod a) alineja 4. i 5. ovog konkursa;
– uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti (kandidati koji budu izabrani dostaviće uvjerenje naknadno);
– dokaz o aktivnom znanju jednog stranog jezika na nivou B2, C1 ili C2 u skladu sa CEF standardima;
– program rada ustanove;
– kandidati mogu priložiti i druge dokumente kojim dokazuju ispunjavanje potrebnih uslova.

Dokumenti kojima se dokazuje ispunjavanje opštih i posebnih uslova dostaviti u originalu ili ovjerenoj fotokopiji, a dokumente iz tačke IV pod a) alineja 4. i 5. ne mogu biti stariji od šest mjeseci od izdavanja.
Sa svim kandidatima koji uđu u uži izbor, Komisija za izbor će obaviti intervju o čemu će kandidati biti blagovremeno obaviješteni.

VI

Sukob interesa
Kandidati ne mogu obavljati dužnosti, aktivnosti ili biti na položaju koji dovodi do sukoba interesa, kako je propisano odredbama Zakona o sprječavanju sukoba interesa u organima vlasti Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 73/08 i 52/14), Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 41/03), kao i drugim zakonima koji regulišu sukob interesa i nespojivosti funkcija.
Kandidati ne mogu biti lica koja su na funkciji u političkoj stranci.

VII

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana posljednjeg objavljivanja konkursa u jednom od javnih glasila iz tačke VIII ovog konkursa.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane
Prijave sa potrebnim dokumentima mogu se dostaviti lično u Šalter salu Gradske uprave ili putem pošte na adresu: Skupština grada Derventa, Trg oslobođenja broj 3, 74400 Derventa, posebno sa naznakom „Komisija za izbor po javnom konkursu za imenovanja u Javnoj ustanovi „Turistička organizacija opštine Derventa“ Derventa.

VIII

Javni konkurs će biti objavljen u „Službenom glasniku Republike Srpske“, dnevnom listu „Glas Srpske“ i Derventskom listu.

Broj: 01-022-516/21

Datum: 14. decembra 2021. godine

PREDSJEDNIK
SKUPŠTINE GRADA
Mirko Zemunović

SLIČNI ARTIKLI

KONKURS GERONTOLOŠKI CENTAR

Derventski List

Konkurs za posao

Derventski List

Javni poziv za nezaposlene borce

Derventski List