Derventski list
  • Home
  • Konkursi
  • Oglas za imenovanje tri
    člana Gradske izborne komisije
Konkursi

Oglas za imenovanje tri
člana Gradske izborne komisije

SKUPŠTINA GRADA DERVENTA

Na osnovu člana 2.12. stav 5. Izbornog zakona BiH („Službeni glasnik BiH“, broj: 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08, 32/10, 18/13, 7/14, 31/16 i 41/20), člana 7. tačka a) Uputstva o utvrđivanju kvalifikacija, broju, imenovanju, obuci i razrješenju članova izborne komisije osnovne izborne jedinice u BiH („Službeni glasnik BiH“, broj: 67/21 i 73/21), člana 37. Statuta grada Derventa („Službeni glasnik grada Derventa“, broj: 6/21 i 20/21) i člana 1. Odluke o objavljivanju javnog oglasa za imenovanje tri člana Gradske izborne komisije Derventa („Službeni glasnik grada Derventa“, broj 2/22), Skupština grada Derventa, raspisuje

JAVNI OGLAS
za imenovanje tri člana Gradske izborne komisije Derventa

I

Raspisuje se javni oglas za imenovanje tri člana Gradske izborne komisije Derventa.

II

Nadležnost Gradske izborne komisije regulisana je Izbornim zakonom BiH, Izbornim zakonom RS i odgovarajućim podzakonskim propisima.

III

Mandat
1. Mandat člana Gradske izborne komisije traje sedam godina i teče od dana davanja saglasnosti Centralne izborne komisije BiH na rješenje Skupštine grada Derventa o imenovanju članova Gradske izborne komisije.
2. Član Gradske izborne komisije ne zasniva radni odnos.
3. Član Gradske izborne komisije ima pravo na mjesečnu naknadu u skladu sa zakonom i Odlukom o visini naknade za rad članova izborne komisije osnovne izborne jedinice u BiH.

IV

Opšti i posebni uslovi koje kandidat treba da ispunjava:
Opšti uslovi:
1. da ima pravo glasa;
2. da je lice sa odgovarajućom stručnom spremom i iskustvom u provođenju izbora.
Posebni uslovi:
1. da ima prebivalište na području grada Derventa;
2. da ima završen fakultet, VII/1 stepen stručne spreme ili završen fakultet Bolonjskog sistema studiranja sa najmanje 180 ETCS bodova i
3. da posjeduje iskustvo u provođenju izbora.

Pod iskustvom u provođenju izbora podrazumijeva se:
1. članstvo u izbornoj komisiji i
2. članstvo u biračkom odboru na izborima obuhvaćenim Izbornim zakonom BiH.
Izuzetno od podtačke 2. Posebnih uslova, član izborne komisije može biti lice koje ima završenu višu školu, odnosno VI stepen stručne spreme, ako se radi o ponovnom izboru (reimenovanju), odnosno ako je potrebno ispoštovati odredbe člana 2.14. stav 1. Izbornog zakona BiH.
Sastav izborne komisije treba da odražava zastupljenost konstitutivnih naroda, uključujući i ostale vodeći računa o posljednjem popisu stanovništva provedenom na državnom nivou.
U sastavu izborne komisije nastojaće se obezbijediti zastupljenost polova u skladu sa Zakonom o ravnopravnosti polova u BiH, osim ako se izborna komisija sastoji od tri člana kada ravnopravna zastupljenost postoji u slučaju kada je jedan od polova zastupljen sa 1/3 od ukupnog broja članova.

V

Sukob interesa
1. U smislu odredbe člana 2.3. Izbornog zakona BiH za člana izborne komisije ne može biti imenovano lice:
a) koje se ne može kandidovati u smislu odredbi čl. 1.6, 1.7. i 1.7a Izbornog zakona BiH;
b) koje je član najvišeg izvršno – političkog ograna političke stranke ili koalicije (predsjednik, potpredsjednik, generalni sekretar ili član izvršnog odbora ili glavnog odbora);
v) koje je nosilac izabranog mandata ili je član izvršnog organa vlasti, osim u slučajevima predviđenim članom 2.12. stav 4. Izbornog zakona BiH;
g) koje je kandidat za izbore za bilo koji nivo vlasti;
d) kojem je izrečena kazna za radnju koja predstavlja težu povredu izbornih zakona ili propisa za koju je lično odgovorno, u posljednje četiri godine, računajući od dana pravosnažnosti odluke.
2. Za člana izborne komisije ne može biti imenovano lice koje obavlja izvršnu funkciju, kako je utvrđeno odredbom člana 1.8. stav 6. Izbornog zakona BiH, odnosno lice koje je na dužnost imenovao Savjet ministara BiH, Vlada FBiH, Vlada Republike Srpske, kantonalna vlada i opštinsko vijeće, odnosno skupština opštine.
3. Član izborne komisije ne može biti zastupnik, odnosno punomoćnik političkog subjekta koji učestvuje na izborima, niti lice koje je pravosnažnom sudskom presudom osuđeno na kaznu zatvora u trajanju od šest mjeseci ili duže.
4. Član izborne komisije može biti predsjednik ili sudija redovnog suda, sekretar skupštine opštine, odnosno grada, lica profesionalno zaposlena u opštinskim, odnosno gradskim organima uprave i druga lica, ako ispunjavaju uslove određene članom 2.2. Izbornog zakona BiH, a nemaju smetnji iz člana 2.3. Izbornog zakona BiH.

VI

 

Potrebni dokumenti
Prijava na javni oglas sadrži prijavni obrazac sa kontakt podacima podnosioca prijave, listom dostavljenih dokumenata i svojeručnim potpisom podnosioca prijave, kao i dokumente o ispunjavanju opštih i posebnih uslova u originalu ili ovjerenoj fotokopiji i to:
1. kraću biografiju;
2. ovjerenu diplomu o stečenoj stručnoj spremi;
3. obrazac PBA-3 o prebivalištu, (ne starije od tri mjeseca od dana izdavanja od strane nadležnog organa);
4. dokaz o posjedovanju iskustva u provođenju izbora (dokaz o posjedovanju izbornog iskustva mora sadržavati podatke o nazivu izborne komisije i mandatnom periodu, odnosno vrsti i godini izbora i nazivu biračkog mjesta, u kojem je kandidat bio član biračkog odbora, te podatak da je imenovani kandidat bio angažovan u radu biračkog odbora i obavljao tu dužnost);
5. dokaz o naučnom zvanju i/ili položenom pravosudnom ispitu i/ili nosiocu pravosudne funkcije i/ili prisustvu obukama u organizaciji Centralne izborne komisije BiH, (članom 10. stav 7. tačka a) uputstva, propisano je dodatno bodovanje po osnovu stručne spreme kandidata koji su pravni stručnjaci sa iskustvom u provođenju izbora i/ili izborni stručnjaci);
6. svojeručno potpisanu i kod nadležnog organa ovjerenu izjavu o nacionalnom izjašnjenju kandidata sa posljednjeg popisa stanovništava u BiH;
7. svojeručno potpisanu i kod nadležnog organa ovjerenu izjavu kandidata o nepostojanju smetnji iz član 2.3. Izbornog zakona BiH;
8. svojeručno potpisanu i kod nadležnog organa ovjerenu izjavu kandidata da ne obavlja izvršnu funkciju kako je to utvrđeno odredbama člana 1.8. stav (6) Izbornog zakona BiH;
9. svojeručno potpisanu i kod nadležnog organa ovjerenu izjavu kandidata da nije lice obuhvaćeno članom 2.12. stav 7. Izbornog zakona BiH.
Dokumenti koji budu dostavljeni uz prijavu neće se vraćati kandidatima.

 

VII

 

Rok i način za podnošenje prijava
1. Rok za podnošenje prijava je osam dana od dana objavljivanja javnog oglasa u „Službenom glasniku Republike Srpske“, dnevnom listu „Glas Srpske“ i Derventskom listu.
2. Ako javni oglas ne bude objavljen istovremeno, rok će se računati od dana posljednjeg objavljivanja javnog oglasa u jednom od javnih glasila navedenih u podtački 1. ove tačke.
3. Javni oglas biće objavljen na zvaničnoj internet stranici grada Derventa (www.derventa.ba), ali se to objavljivanje neće računati u rokove za prijavljivanje kandidata.
4. Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane.
5. Sa kandidatima koji budu ispunjavali uslove javnog oglasa Komisija za provođenje postupka po javnom oglasu za imenovanje tri člana Gradske izborne komisije Derventa, obaviće intervju. Pisani poziv za intervju Konkursna komisija je obavezna dostaviti kandidatima najkasnije tri dana prije dana održavanja intervjua, a poziv se dostavlja preporučenom poštom, e-mailom ili putem telefaks aparata.
6. Centralna izborna komisija BiH sačinila je listu pitanja za intervju kandidata iz četiri različite oblasti iz izbornog zakonodavstva i izbornog procesa, a lista pitanja bez odgovora dostupna je na internet stranici Centralne izborne komisije BiH www.izbori.ba.
7. Prijave kandidata na javni oglas mogu se dostaviti lično putem protokola Gradske uprave Derventa ili putem pošte na adresu: Skupština grada Derventa, Trg oslobođenja broj 3, 74400 Derventa, sa naznakom „Komisija za provođenje postupka po Javnom oglasu za imenovanje tri člana Gradske izborne komisije Derventa“.

Broj: 01-022-34/22                                                                                             POTPREDSJEDNIK
Datum: 28. februar 2022. godine                                                                    SKUPŠTINE GRADA

Vitomir Pivaš

SLIČNI ARTIKLI

Licitacija: Komunalno
– servisni centar

Derventski List

Konkurs za izbor
sekretara Skupštine opštine

Derventski List

OBAVJEŠTENJE BORCI

Derventski List