Derventski list
  • Home
  • Konkursi
  • Konkurs za imenovanje načelnika
    odjeljenja Gradske uprave
Konkursi

Konkurs za imenovanje načelnika
odjeljenja Gradske uprave

Na osnovu člana 77. i 78. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave („Službeni glasnik Republike Srpske“; broj 97/16), člana 7. Pravilnika o jedinstvenim procedurama za popunjavanje upražnjenih radnih mjesta u gradskoj, odnosno opštinskoj upravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 42/17) gradonačelnik Dervente raspisuje

JAVNI KONKURS
za imenovanje načelnika odjeljenja
u Gradskoj upravi Derventa

I

Gradonačelnik Dervente raspisuje javni konkurs za imenovanje načelnika odjeljenja u Gradskoj upravi Derventa i to:
1. Načelnik Odjeljenja za stambeno – komunalne poslove ………………………………………………………….. 1 izvršilac.
Kategorija radnog mjesta: prva.

2. Načelnik Odjeljenja za opštu upravu …………………………………………………………… 1 izvršilac.
Kategorija radnog mjesta: prva.

3. Načelnik Odjeljenja za prostorno uređenje …………………………………………………………… 1 izvršilac.
Kategorija radnog mjesta: prva.

4. Načelnik Odjeljenja za privredu i društvene djelatnosti………………………………………… 1 izvršilac.
Kategoja radnog mjesta: prva.

5. Načelnik Odjeljenja za finansije ………………………………………………………….. 1 izvršilac.
Kategorija radnog mjesta: prva.

6. Načelnik Odjeljenja za inspekcijske poslove ………………………………………………………….. 1 izvršilac.
Kategorija radnog mjesta: prva.

II

Opis poslova
Načelnik odjeljenja rukovodi radom odjeljenja, odgovara za rad odjeljenja i predstavlja odjeljenje u granicama ovlašćenja, organizuje rad Odjeljenja prema djelokrugu utvrđenim Odlukom o osnivanju Gradske uprave i odgovoran je za izvršavanje poslova u okviru Gradske uprave, sarađuje sa drugim odjeljenjima u cilju izvršavanja poslova i zadataka iz svog djelokruga, izrađuje planove, programe izvještaje u vezi sa radom odjeljenja, odgovoran je za zakonito, stručno, blagovremeno, racionalno i efikasno obavljanje poslova iz nadležnosti odjeljenja, odgovoran je za pripremu i obradu materijala koji se predlažu skupštini i gradonačelniku, odgovoran je za izvršenje odluka i zaključaka skupštine i gradonačelnika koje se odnose na rad odjeljenja, daje ocjenu zaposlenih u odjeljenju u skladu sa propisima, za izvršavanje poslova iz djelokruga odjeljenja donosi rješenja, zaključke i druge akte u okviru datog ovlašćenja, obavlja i druge poslove koje mu povjeri gradonačelnik.
Načelnik odjeljenja za svoj rad odgovara gradonačelniku.

III

Mandat
Načelnika odjeljenja na prijedlog gradonačelnika imenuje Skupština grada na vrijeme trajanja mandata saziva Skupštine grada koji ga je imenovao.
Načelnik odjeljenja ima status gradskog službenika.

IV

Opšti uslovi za kandidate:
– da je državljanin Republike Srpske, odnosno BiH;
– da je stariji od 18 godina;
– da ima opštu zdravstvenu sposobnost;
– da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u opštinskoj, odnosno gradskoj upravi jedinice lokalne samouprave;
– da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH tri godine prije objavljivanja konkursa;
– da nije u sukobu interesa, odnosno da ne obavlja dužnost koja je nespojiva sa dužnošću službenika u gradskoj, odnosno opštinskoj upravi u skladu sa članom 44. i 45. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave.

V

Posebni uslovi
– Za načelnika Odjeljenja za stambeno – komunalne poslove: da ima završen četvorogodišnji studij VSS, ekonomski, pravni ili tehnički fakultet ili prvi ciklus studija sa ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent, najmanje tri godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja i položen stručni ispit za rad u opštinskoj, odnsno gradskoj upravi.
– Za načelnika Odjeljenja za opštu upravu: da ima završen četvorogodišnji studij VSS, pravni, ekonomski fakultet ili drugi fakultet društvenih nauka ili prvi ciklus studija sa ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent, najmanje tri godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja i položen stručni ispit za rad u gradskoj, odnosno opštinskoj upravi.
– Za načelnika Odjeljenja za prostorno uređenje: da ima završen četvorogodišnji studij VSS, ekonomski, pravni ili tehnički fakultet ili prvi ciklus studija sa ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent, najmanje tri godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja i položen stručni ispit za rad u gradskoj, odnosno opštinskoj upravi.
– Za načelnika Odjeljenja za privredu i društvene djelatnosti: da ima završen četvorogodišnji studij VSS, pravni, ekonomski ili tehnički fakultet ili prvi ciklus studija sa ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent, najmanje tri godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja i položen stručni ispit za rad u gradskoj, odnosno opštinskoj upravi .
– Za načelnika Odjeljenja za finansije: da ima završen četvorogodišnji studij VSS, ekonomski fakultet ili prvi ciklus studija sa ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent, najmanje godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja i položen stručni ispit za rad u gradskoj, odnosno opštinskoj upravi.
– Za načelnika Odjeljenja za inspekcijske poslove: da ima završen četvorogodišnji studij VSS, ekonomski, pravni, doktor veterine ili tehnički fakultet ili prvi ciklus studija sa ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent, najmanje tri godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja i položen stručni ispit za rad u gradskoj, odnosno opštinskoj upravi.

VI

Potrebni dokumenti:
1. Kao dokaz o ispunjavanju opštih uslova kandidati prilažu:
– fotokopiju uvjerenja o državljanstvu Republike Srpske, odnosno BiH.
Sastavni dio prijave na javni konkurs su izjave da kandidat:
– nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u gradskoj, odnosno opštinskoj upravi jedinice lokalne samouprave; – nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH tri godine prije objavljivanja konkursa;
– nije u sukobu interesa, odnosno da ne obavlja dužnost koja je nespojiva sa dužnošću službenika u gradskoj, odnosno opštinskoj upravi, u skladu sa članom 44. i 45. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16).

2. Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni priložiti fotokopije dokaza o ispunjavanju posebnih uslova, kako slijedi:
1. biografiju o kretanju u službi;
2. fotokopiju lične karte;
3. diploma o završenoj stručnoj spremi, (kandidat koji je visoko obrazovanje stekao po Bolonjskom sistemu studiranja uz diplomu dostavlja i dodatak diplomi u skladu sa odredbama propisa iz oblasti visokog obrazovanja);
4. uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u opštinskoj odnosno, gradskoj upravi, odnosno izjava kojom se kandidat obavezuje da će u roku od šest mjeseci položiti stručni ispit ukoliko bude zaposlen ili rješenje o oslobađanju od obaveze polaganja stručnog ispita za rad u upravi u skladu sa Uredbom o stručnom ispitu za rad u upravi Republike Srpske ( „Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 68/11, 85//11 i 7/15);
5. isprava kojom se dokazuje radno iskustvo u struci odnosno u traženom stepenu obrazovanja (potvrda, rješenje ili drugi akt iz kojeg se vidi na kojim poslovima i sa kojom stručnom spremom i u kom periodu je stečeno radno iskustvo);
6. isprave ili izjave u pisanoj formi da ispunjava i druge uslove utvrđene zakonom, drugim propisima ili pravilnikom.
Ispunjenost drugih uslova navedenih u javnom konkursu kandidati dokazuju izjavom koja je sastavni dio obrasca prijave na konkurs.
Sa svim kandidatima koji budu ispunjavali uslove konkursna komisija za sprovođenje postupka za imenovanje načelnika odjeljenja obaviće intervju o čemu će kandidati biti blagovremeno obaviješteni.
Prvorangirani kandidat po prijedlogu komisije dužan je u roku od sedam dana od dana prijema obavještenja komisije da dostavi dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova u originalu ili ovjerenoj fotokopiji kao i ovjerene izjave:
a) da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u opštinskoj upravi jedinice lokalne samouprave;
b) da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjer , na bilo kojem nivou vlasti u BiH, tri godine prije objavljivanja konkursa;
v) da ne postoji nespojivost u skladu sa članovima od 43. do 47. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i
g) uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti.
Ako prvorangirani kandidat ne dostavi dokaze u propisanom roku ili ako na osnovu dostavljenih dokaza Komisija utvrdi da kandidat ne ispunjava opšte ili posebne uslove, pozvaće sljedećeg kandidata po broju osvojenih bodova sa rang – liste uspješnih kandidata da dostavi tražene dokaze.

VII

Rok za podnošenje prijave
Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objavljivanja javnog konkursa.
Prijava za učešće na javnom konkursu podnosi se na propisanom obrascu, koji se može preuzeti u Gradskoj upravi Derventa, Šalter – sala ili na stranici grada Derventa www.derventa.ba.
Sve rubrike u prijavnom obrascu moraju biti čitko popunjene, uz obavezan svojeručni potpis.
Neblagovremene, nepotpune, nedopuštene i nerazumljive prijave biće odbačene.
Prijave se mogu dostaviti lično (prijemna kancelarija) ili putem pošte na adresu: grad Derventa – gradonačelnik Trg oslobođenja broj 3. Derventa, sa naznakom „Prijava na javni konkurs za imenovanje načelnika odjeljenja Gradske uprave Derventa“.
Javni konkurs biće objavljen u dnevnom listu Glas Srpske i u „Službenom glasniku Republike Srpske“.
Ako konkurs ne bude objavljen istovremeno, rok će se računati od dana posljednjeg objavljivanja
Javni konkurs će biti objavljen i u Derventskom listu i na zvaničnoj internet stranici grada Derventa, ali se te objave neće računati u rokove za prijavljivanje.
Kontakt osoba: Nada Đurić, telefon broj: 053/315-107

Broj: 02-120 -7/22
GRADONAČELNIK
Datum: 14. mart 2022. godine                                                                                       Milorad Simić

SLIČNI ARTIKLI

JAVNI KONKURS- Dom zdravlja Derventa

Дервентски лист

Preduzeće “Mirisan”
zapošljava više radnika

Derventski List

OGLAS DIGITAL

Derventski List