Derventski list
  • Home
  • Konkursi
  • Konkurs za izbor direktora
    “Derventskog lista i Radio Dervente”
Konkursi

Konkurs za izbor direktora
“Derventskog lista i Radio Dervente”

Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 41/03), člana 16. Statuta Javnog preduzeća „Derventski list i Radio Derventa“ doo Derventa, članova 7, 11 i 18. Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 75/04 i 78/11), Odluke o utvrđivanju standarda i kriterijuma za izbor i imenovanje direktora Javnog preduzeća „Derventski list i Radio Derventa“ doo, Odluke o načinu izbora direktora Javnog preduzeća „Derventski list i Radio Derventa“ doo i Odluke o raspisivanju Javnog konkursa za izbor i imenovanje direktora Javnog preduzeća „Derventski list i Radio Derventa“ doo, Nadzorni odbor Javnog preduzeća „Derventski list i Radio Derventa“ doo, raspisuje

J A V N I    K O N K U R S
za izbor i imenovanje direktora
Javnog preduzeća „Derventski list i Radio Derventa“ doo

I

Nadzorni odbor Javnog preduzeća „Derventski list i Radio Derventa“ doo raspisuje Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora Javnog preduzeća „Derventski list i Radio Derventa“ doo.

II

Opis poslova:
Direktor javnog preduzeća: izvještava Nadzorni odbor na njegov zahtjev, predstavlja i zastupa preduzeće bez ograničenja, provodi etički kodeks, vrši izradu i nadgleda realizaciju planova poslovanja, predlaže i provodi smjernice o nabavci u skladu sa važećim propisima, utvrđuje prijedlog o raspodjeli dobiti i pokriću gubitaka, organizuje i rukovodi radom preduzeća, zapošljava i otpušta zaposlene u skladu sa aktima preduzeća, daje prijedloge Nadzornom odboru o investicionim odlukama, obavlja poslove glavnog urednika „Derventskog lista“ i „Radio Dervente“ i druge poslove utvrđene zakonom, statutom i aktima preduzeća.

III

Mandat
Mandat direktora traje četiri godine sa mogućnošću ponovnog izbora.

IV

Kandidati treba da ispunjavaju opšte i posebne uslove:
1. Opšti uslovi za kandidate
– da su državljani RS ili BiH;
– da su stariji od 18 godina;
– da nisu osuđivani za krivično djelo na bezuslovnu kaznu od najmanje šest mjeseci zatvora ili za krivična djela koja ih čine nepodobnim za obavljanje navedenih poslova;
– da nisu otpušteni iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Republici Srpskoj u periodu od tri godine, prije dana objavljivanja upražnjene pozicije;
– da ne služe kaznu izrečenu od Međunarodnog suda za bivšu Jugoslaviju i da nisu pod optužnicom to suda, a da se nisu povinovali nalogu da se pojave pred Sudom (Član IX 1. Ustava BiH);
– da imaju opštu zdravstvenu sposobnost;
– da ne obavljaju izvršnu funkciju u političkoj stranci.
2. Posebni uslovi za kandidate
– VSS obrazovanje prvog ciklusa u trajanju od najmanje tri, a najviše četiri godine i vrednuje se sa najmanje 180, odnosno 240 ECTS bodova, odnosno imaju stručnu spremu prema zakonu koji reguliše visoko obrazovanje odgovarajućeg usmjerenja i to: novinarstvo (žurnalistika) ili ekonomija;
– najmanje pet godina radnog iskustva u struci;
– potrebno stručno znanje iz djelatnosti kojom se bavi preduzeće;
– posjedovanje rukovodnih i organizacionih sposobnosti;
– dokazani uspjesi i rezultati u obavljanju ranijih poslova;
– program rada;
– afirmisani radnik u izdavaštvu.
Pod radnim iskustvom u struci od najmanje pet godina, podrazumijeva se radno iskustvo na poslovima potrebne stručne spreme nakon sticanja stepena stručne spreme iz alineje 1. ove podtačke.
Pod pojmom „afirmisani radnik u izdavaštvu“ podrazumijeva se radno iskustvo od najmanje pet godina u izdavačkoj djelatnosti na poslovima pripreme i uređivanja izdanja.

V

Potrebni dokumenti
Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova:
– prijavu na konkurs (obavezno navesti adresu, adresu za elektronsku poštu i kontakt telefon);
– ovjerenu kopiju diplome;
– dokaz o radnom iskustvu u struci;
– biografiju o kretanju u službi;
– uvjerenje da nisu osuđivani za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci (za kandidate rođene u Republici Srpskoj uvjerenje će se pribaviti službenim putem);
– potpisane i ovjerene izjave o ispunjavanju uslova iz poglavlja IV, tačka 1) alineje 4, 5 i 7 ovog konkursa;
– program rada preduzeća za mandatni period;
– dokaz o angažovanju u izdavačkoj djelatnosti na poslovima uređivanja izdanja;
– kandidati mogu priložiti i druge dokumente kojima dokazuju ispunjavanje potrebnih uslova.
Dokumenti kojima se dokazuje ispunjavanje opštih i posebnih uslova dostavljaju se u originalu ili ovjerenoj fotokopiji, a dokumenti iz tačke IV, tačka 1) alineje 4, 5 i 7 ne mogu biti stariji od šest mjeseci od izdavanja.
Dostavljeni dokumenti se ne vraćaju.

Sa svim kandidatima koji ispune opšte i posebne uslove, Komisija za pregled prijava i ocjenu kandidata će obaviti intervju, o čemu će kandidati biti obaviješteni putem telefona i elektronske pošte. Dostavljanjem obavještenja o terminu obavljanja intervjua putem elektronske pošte, smatra se da je kandidat obaviješten.

VI

Sukob interesa
Kandidati ne mogu obavljati dužnosti, aktivnosti ili biti na položaju koji dovodi do sukoba interesa, kako je propisano odredbama Zakona o sprečavanju sukoba interesa u organima vlasti Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 73/08 i 52/14), Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 41/03), Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 75/04 i 78/11) kao i drugim zakonima koji regulišu sukob interesa i nespojivosti funkcija.

VII

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana posljednjeg objavljivanja konkursa u „Službenom glasniku RS“ ili dnevnom listu iz poglavlja VIII.
Nepotpune i neblagovremene prijave Komisija neće razmatrati. Prijave sa potrebnim dokumentima mogu se dostaviti lično u sjedište preduzeća ili putem pošte na adresu: JP „Derventski list i Radio Derventa“, Ulica Cara Lazara 15, 74400 Derventa, sa naznakom „Prijava na konkurs za izbor direktora“.

VIII

Javni konkurs će biti objavljen u „Službenom glasniku Republike Srpske“, dnevnom listu „Nezavisne novine“ i Derventskom listu.

SLIČNI ARTIKLI

NOVA NAREDBA O REGULISANJU
RADA NA PODRUČJU OPŠTINE

Derventski List

KOMUNALAC – LICITACIJA

Derventski List

KONKURS – DOM ZDRAVLJA

Derventski List