Derventski list
Društvo RS-REGIJA

Produžen konkurs za upis
kadeta na Policijsku akademiju i SAJ

Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske produžilo je javni konkurs za upis 280 kadeta muškog pola u XXV klasu Policijske akademije Banjaluka i upis 20 kadeta muškog pola u XI klasu Specijalne antiterorističke jedinice, zbog velikog interesovanja
Konkurs je otvoren do 2. jula, a prvo učešća imaju državljani Republike Srpske, odnosno BiH, koji na dan zatvaranja konkursa imaju najmanje 18, a najviše 25 godina i koji imaju najmanje IV stepen stručne spreme.
– Kandidat treba da bude fizički i psihički sposoban za rad, a to se utvrđuje na osnovu ljekarskog uvjerenja izdatog od nadležne zdravstvene ustanove. Protiv kandidata ne smije da bude pokrenut krivični postupak, niti da mu je pravosnažnom presudom izrečena kazna za krivično djelo za koje se goni po službenoj dužnosti, osim za krivična djela ugrožavanja javnog saobraćaja za koja je pravnosnažnom presudom izrečena kazna zakona do šest mjeseci. Kandidat ne smije biti kažnjen ni za prekršaj sa obilježjem nasilja, a njegove dosadašnje ponašanje, navike i sklonosti treba da ukazuju na podobnost kandidata za obavljanje policijskih poslova – navodi se u konkursu.
Takođe, kandidat ne smije biti otpušten iz institucija državne uprave ili iz vojne službe u BiH po osnovu izrečene disciplinske mjere u posljednjih pet godina. Uslov konkursa je i da kandidatu u toku trajanja disciplinskog postupka, a prije izricanja konačne odluke o disciplinskoj odgovornosti, nije na lični zahtjev prestao radni odnos u posljednjih pet godina. Kandidat treba da posjeduje i vozačku dozvolu B kategorije.
– Sve potrebne informacije zainteresovani kandidati mogu dobiti na internet stranici Uprave za policijsku obuku www.education.muprs.org i na broj telefona 051/333-606 – saopštili su iz MUP-a RS.

 

SLIČNI ARTIKLI

Koncert “Braće Teofilović”
uveličao Preobraženje

Derventski List

POČINЈE ISPLATA
NAKNADA ZA ODLIKOVANЈA

Derventski List

PORODICA SAVIĆ
DONIRALA 800 EVRA

Derventski List